หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     
 
คุณสมบัติของผู้รับทุน
นักศึกษาและหัวหน้าโครงการ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ต้องดำเนินการให้มีการจัดส่งรายงานให้กับ สวทช. ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
คุณสมบัติของนักศึกษาขอรับทุน
 

           1. ผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75
               ผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50
               (กรณีผู้สมัครมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
มาก่อน
และได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะศึกษาต่อได้ ผู้สมัครสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาขอรับทุนได้)

         2. นักศึกษาจะต้องมีความสนใจในโครงงานวิจัยระดับัณฑิตศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยจะต้องมีหัวข้อเรื่องโครงงานหรืองานวิจัย
ที่ผ่านความเห็นชอบจากภาคอุตสาหกรรม และมีหนังสือรับรองจากภาคอุตสาหกรรมมาพร้อมกับใบสมัคร

          3. ผู้รับทุนควรจะผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว โดยจะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสามารถเดินทางมาทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ได้ตามความเหมาะสมของงานวิจัย
              (สามารถสมัครในระหว่างรอผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ แต่หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องหานักศึกษาคนใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนดไว้มารับทุนแทน
ภายใน 1 ภาคการศึกษา)

          4.หากผู้รัทุนกำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา อยู่ระหว่างการเริ่มทำงานวิจัย หรือหลังสอบ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวไม่เกิน 30 วัน โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการทำข้อหัววิจัย
(วิทยานิพนธ์) โดยให้อาจารย์หัวหน้าโครงการเป็นผู้แนะนำและระบุในใบสมัคร

          5. นักศึกษาไม่ควรมีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อน ในหมวดค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
รายเดือนจากทุนอื่น (ให้รับเพิ่มเติมได้เฉพาะทุนที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย และต้องแจ้งให้ทางโครงการฯ ทราก่อนรับทุนนั้น)

          6. ต้องศึกษาและทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนเต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาใระดับที่ได้รับทุน ในกรณีเป็นข้าราชการ
หรือ ผู้ทำงานมีเงินเดือนประจำ ต้องลาศึกษาต่อ หรือมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดให้สามารถให้ศึกษาต่อได้ไม่น้อย 3 วันทำการ
โดยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าศึกษาวิจัยให้โครงการทุน 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
             1. เป็นอาจารย์ และควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้เต็มเวลาจนกว่าผู้ได้ทุนจบการศึกษา มีผลงานและประวัติการทำงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนั้นๆ ใน 5 ปี ย้อนหลัง
           (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 ปีย้อนหลัง)

           2. ให้คำรับรองและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของผู้รับทุนทุก 6 เดือน จนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษา
โดยต้องกรอกคำรับรองและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

           3. ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ได้รับทุนอย่างเต็มศักยภาพ และช่วยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ในระหว่างรับทุน และสนัสนุนให้เกิดทัศนคติที่ดีในการศึกษาวิจัย รับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์แก่ผู้ได้รับทุน
 
ตัวชี้วัดผลงาน
             1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

           2. โครงงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) สำเร็จ

           3. นักศึกษาต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยตามเกณฑ์ของสถาบัน

           4. ผลงานวิจัยสร้างผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 
การพิจารณาให้ทุน
             1.อาจารย์ที่ปรึกษา (หัวหน้าโครงการวิจัย) เป็นผู้คัดสรรนักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการซึ่งเป็นผู้ให้โจทย์วิจัย
และกรอกใบสมัครมาเพื่อการพิจารณาโดยคณะกรรมการของ สวทช.

           2.ข้อเสนอโครงการวิจัย และรายละเอียด ( ทั้งที่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และหน่วยงานภายนอก) เพื่อส่งให้
ทาง สวทช. พิจารณาคัดสรร และมอบทุน

           3.การพิจารณาของคณะกรรมการของสวทช.ตามข้อ 2 ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในการคัดสรรโครงการวิจัย เพื่อรับทุน
   
 
     
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป