หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     
 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
 
ลักษณะของทุนและการสมัคร
                       สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม และจูงใจให้นักศึกษามุ่งเน้นการศึกษาและทำการวิจัยเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และสวทช. โดยผลักดันให้มีการเรียนการสอน การทำวิจัย

                       การสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการนั้น อาจารย์หัวหน้าโครงการ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษา ควรพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆดังนี้
                               - นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องมีโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (อาจเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
                                 งบวิจัยจาก สวทช. หรือจากหน่วยงานภาคนอก)

                               - มีความพร้อมด้านสถานที่ทำวิจัย และทุนวิจัยรองรับให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

                               - นักวิจัย อาจารย์หัวหน้าโครงการ (อาจารย์ที่ปรึกษา) จะต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุน                                  ควมบคุมดูแลงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และผลักดันให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์
                                 ในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ

                               - หากเป็นโครงการที่มีนักวิจัยของสวทช. ให้นักวิจัยและอาจารย์มีการหารือในความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
                                 เพื่อทำวิจัยตามโครงการที่เสนอไว้ ทั้งก่อนหน้าและในช่วงตลอดระยะรับทุนของนักศึกษาผู้ได้รับทุน
 
ขั้นตอนการรับสมัคร

                       1. หัวหน้าโครงการ ที่มีโครงการวิจัยซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว (ทั้งโดยสวทช. หรือหน่วยงานอื่น) จัดทำข้อเสนอโครงการ
พร้อมใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายัง สวทช. ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม ของทุกปี

                       2. อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้คัดสรรนักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ให้โจทย์วิจัย และกรอบใบสมัครโดยระบุรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการวิจัย (ทั้งที่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และหน่วยงานภายนอก) เพื่อจัดส่งให้ทาง สวทช. พิจารณาคัดสรรและมอบทุน
* การพิจารณาของคณะกรรมของ สวทช. ตามข้อ 2 ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในการคัดสรรโครงการวิจัย เพื่อรับทุน*

 
เกณฑ์การพิจารณาทุน NUI-RC
 
เกณฑ์การพิจารณาทุน NUI-RC
ลำดับความสำคัญ
ก.ความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม  
มากที่สุด
สิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบเพื่อการวิจัย เช่น การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึง ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ค่าที่พัก เป็นต้น
ข.หัวข้องานวิจัยตรงตามเป้าหมาย สวทช.  
มากที่สุด
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากรชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส  คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ /
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดมลพิษ เป็นต้น
ค.ผลงานส่งมอบของนักศึกษา และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  
มาก
พิจารณาจากข้อเสนอ ว่าก่อให้เกิดผลงานทั้งเชิงวิชาการ และเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม หรือประเทศ
ง.ความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา  
มาก
จำนวนนักศึกษาที่ดูแล / ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
 
เอกสารประกอบการสมัคร
          

* กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร ONLINE ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในส่วนของ

     1. ส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช. (หากมี)

     2. ส่วนของนักศึกษา

     3. ส่วนของภาคอุตสาหกรรม โดย แนบหนังสือรับรองโจทย์วิจัยโดยภาคอุตสาหกรรมฯ สำเนาข้อตกลง/สัญญา ของงานวิจัย
(ไม่รวมรายละเอียดของงานวิจัยที่เป็นความลับของภาคอุตสาหกรรม)

* หนังสือรับรองนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา / นักวิจัย (สวทช.)   ให้แนบมาในระบบรับสมัคร ONLINE

* ประวัติ (CV) อาจารย์ที่ปรึกษา   

* ประวัติ (CV) นักวิจัย (ถ้ามี)  

* ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   
- สมัครปริญญาโท ต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีถึงปัจจุบัน
- สมัครปริญญาเอก ต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีและโทถึงปัจจุบัน

* สำเนาผลงานของนักศึกษา (ถ้ามี)
ให้ผู้สมัครขอรับทุน รวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมด แนบมาทางระบบรับสมัคร ONLINE 


   
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการสมัคร ONLINE และดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการสมัคร
ได้ที่
http://www.nstda.or.th/NUI-RC ในช่วงเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ:  1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม
 
   
 
     
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป