หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     
 
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
 
 

           งวดแรก สวทช. จะส่งเงินทุนให้กับนักศึกษาเมื่อทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว ส่วนผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายเงินทุน
จากคณะได้เมื่อเงินทุนได้ส่งไปถึงคณะแล้ว
           งวดถัดไป สวทช. จะจัดส่งเงินทุนครั้งต่อไป ก็ต่อเมื่อนักศึกษาผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
มายังโครงการฯ และผ่านการประเมินและอนุมัติให้จ่ายเงินทุนได้จากผู้พิจารณาของโครงการฯ แล้ว โดยจะจัดส่งไปยังคณะภายใน 30 วันทำการ
หลังจากโครงการฯ ได้รับรายงานความก้าวหน้ารอบนั้น

 
การส่งรายงานความก้าวหน้ามายัง สวทช. มีรอบการส่ง ดังนี้
            - ภาคต้น ส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รวมถึงผลการศึกษา บัญชีรับจ่ายเงินทุน สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี)
และคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
          - ภาคปลาย ส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รวมถึงผลการศึกษา บัญชีรับจ่ายเงินทุน สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี)
และคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. ภายในวันที่ 30 เมษายน
   
            * สำหรับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินทุนให้ใช้ตามตัวอย่างที่มีอยู่ในแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า โดยจัดทำทุกภาคการศึกษา
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนและจนกว่าจะจบการศึกษา โดยจำแนกรายละเอียดทุกรายการไว้ด้วย และส่งมาพร้อมกับรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการศึกษา
          * ในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนแล้วและผู้รับทุนยังไม่จบการศึกษา ให้ผู้ได้รับทุนใช้เงินทุนส่วนตัวในการศึกษาจนจบ
ตามหลักสูตรที่ได้รับทุน
          * ในกรณีผู้ได้รับทุนได้รับเงินทุนไปแล้วแต่ศึกษาไม่จบตามหลักสูตรที่ได้รับทุน ผู้ได้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย ต้องแจ้ง
สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาให้จบตามหลักสูตรได้ มายัง สวทช. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณา
          * ในระหว่างที่รับทุน ถ้าผู้รับทุนต้องการทำงานหรือรับทุนอื่นใด ให้แจ้ง สวทช. รับทราบด้วย โดยใช้แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไปของ
ผู้ได้รับทุนส่งมายัง สวทช.เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
 
ข้อปฏิบัติของผู้รับทุน
   
การรายงานผลการศึกษาและโครงงาน (งานวิจัย)
 

          นักศึกษาจะต้องทำโครงงาน (งานวิจัย ) ในหัวข้อเรื่องที่ได้การอนุมัติจากทางศูนย์ฯ
          อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องดูแลด้านการศึกษา การทำโครงงาน การฝึกงาน การทำวิจัย ให้เป็นไปแผนงานที่ได้เสนอไว้ โดยควรให้
ได้ผลงาน หรือผลงานที่มีคุณภาพสามารถที่จะตีพิมพ์ได้ หรือสามารถนำเสนอให้ที่ประชุมวิชาการได้ หรือผลงานอื่นๆ รวมถึงเป็นผู้ประเมินผล
การศึกษา และการทำวิจัยของนักศึกษา ให้กับสวทช. รวมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาโดยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามเจตนารมณ์ของโครงการ
          หัวหน้าโครงการรวบรวมผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าส่งมายัง NUI-RC ตามแบบฟอร์มของ สวทช. หากไม่ส่งรายงาน
ตามกำหนดหรือผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน สวทช.มีสิทธิ์ในการงดให้ทุนต่อไปได้
          วันกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของโครงงาน (งานวิจัย) ภายใน 30 เมษายน และ สวทช.จะจ่ายเงินทุนไป
ยังคณะ ก็ต่อเมื่อผลเป็นที่น่าพอใจเท่านั้น โดยจะส่งเงินทุนงวดถัดไปยังคณะ หลังจากได้รับรายงาน พร้อมทั้งการประเมินร่วมกับภาค
อุตสาหกรรมการผลิต และบริการแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
          ทั้งนี้นักศึกษาต้องนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยรูปแบบปากเปล่า ดังนี้
          - ระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องมานำเสนอความก้าวหน้าการทำวิจัยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 และ นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการในภาคการศึกษาที่ 4
          - ระดับปริญญาเอก นักศึกษาต้องมานำเสนอความก้าวหน้าการทำวิจัยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ที่ 4 และ นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการในภาคการศึกษาที่ 6

หมายเหตุ: เนื่องจากโครงการมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ ดังนั้น
หัวข้อในการทำโครงงาน (งานวิจัย) ต้องได้รับจากทางภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ดังนั้นในการประเมินผลให้อาจารย์ที่ปรึกษา
(หัวหน้าโครงการวิจัย) ประสานงานกับทางภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และสวทช. เพื่อร่วมรับฟังรายงานจากนักศึกษา โดยอาจ
ให้เป็นกรรมการหรือร่วมเข้าฟังตามกำหนดของมหาวิทยาลัย หรือให้นัดหมายแยกตามความเหมาะสม

   
การส่งคืนเงินเหลือจ่าย
            เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทุนตามสัญญาแล้ว (ระดับปริญญาโท 2 ปี และระดับปริญญาเอก 3 ปี) หากมีเงินทุนเหลือจ่าย สวทช.
จะเรียกเงินทุนเหลือจ่ายทุกหมวดคืนจากมหาวิทยาลัยทันที ดังนั้น ผู้รับทุนควรวางแผนการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์
ให้เสร็จสิ้น และจบการศึกษาตามแผนงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับ สวทช.
   
การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุน
            โดยปกตินักศึกษาผู้ได้รับทุนควรจะสำเร็จการศึกษา และสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา แต่หากมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาดังกล่าวได้ นักศึกษาอาจยื่นขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุน
ที่ยังเหลืออยู่ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยระบุเหตุผลความจำเป็น และให้แจ้งผ่านคณะมาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน
ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน
          โดยให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละ 6 เดือนไม่เกิน 2 ครั้ง (1 ปี ) หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลามากกว่าที่กำหนด ให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งเหตุผลความจำเป็นผ่านคณะฯ ถึง สวทช. เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุผลอันควร สวทช. อาจพิจารณา
เรียกเงินทุนคืนได้ ดังนั้นผู้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการจำเป็นต้องร่วมผลักดันให้นักศึกษา
สามารถส่งมอบผลงานและสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์
   
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนแล้วและนักศึกษายังไม่จบการศึกษา
 

          • นักศึกษาจะต้องใช้เงินทุนส่วนตัวในการศึกษาจนจบตามหลักสูตร

หมายเหตุ : ยกเว้นหากเกิดกรณีนักศึกษา ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาหรือไม่สามารถปิดโครงการได้โดยสิ้นเชิง ด้วยสาเหตุ
          • ละทิ้ง หรือยกเลิกการทำโครงงาน(งานวิจัย) ให้หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานที่ระบุสาเหตุ แจ้งให้ สวทช.ทราบ ภายใน
30 วันทำกา รหลังจากมีกรณีเกิดขึ้น และ สวทช.จะพิจารณา การชดใช้คืนทุนหรือทดแทนทุน ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป

   
การสำเร็จการศึกษา
            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์ในการมอบทุนซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับ เพื่อผลักดัน
ให้มีการเรียน และทำโครงงาน งานวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งคาดหวัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
         ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและความสำเร็จของโครงงานและงานวิจัย เสมือนความสำเร็จของ
โครงการนี้ด้วย ดังนั้น สถาบัน ที่ได้รับความไว้วางใจ และเลือกให้ได้รับมอบทุน เพื่อร่วมพัฒนาบัณฑิตในสถาบันของตน เป็นเสมือนตัวแทน
ของทุกฝ่ายในการผลักดัน สนับสนุน ให้นักศึกษาจบการศึกษา และประสบความสำเร็จในการทำโครงงาน (งานวิจัย)
         หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้หัวหน้าโครงการ ส่งเอกสารต่อไปนี้ภายใน 30 วันหลังสำเร็จการศึกษา
          • ใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
          • ไฟล์รายงานโครงงาน หรือ งานวิจัย โดยใส่ใน CD-Rom 1 ชุด
          • แจ้งผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษามีส่วนร่วมจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและวิจัยในวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุน เช่น
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ หรืองานประชุมวิชาการ บทความเผยแพร่ในหนังสือ ต้นแบบ สิทธิบัตร การนำเสนอผลงาน โดยใช้แบบสอบถามหลังจบการศึกษา
          • แจ้งสถานที่ทำงานรือสถานที่ศึกษาต่อ และที่อยู่ปัจจุบัน ให้สวทช.ทราบ ภายใน เวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามหลังจบการศึกษา
          • ผลงานหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ อันเกิดจากโครงงาน งานวิจัยที่ได้รับทุน ให้ระบุดัวยว่าได้รับทุนสนับสนุนจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)”

หมายเหตุ :
          **ประวัติการบริหารทุนของหัวหน้าโครงการ และความสำเร็จของโครงงาน (งานวิจัย) จะถูกเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาการ ให้ทุนของปีถัดไป รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ โดย สวทช. ต่อไป
          **ลิขสิทธิ์ ของผลงาน ให้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงงานวิจัยนั้นๆ
   
 
     
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป