หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัย
และพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC
)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปี 2559 จำนวน 13 คน

สำหรับผู้ที่ได้รับทุน โปรดศึกษารายละเอียดการรับทุน การเตรียมเอกสารทำสัญญา
ได้ที่นี่ (อ่านรายละเอียด)

 

 

เรียน ทุกท่านทราบ

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับทุน NUI-RC
ประจำปี 2559 บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ได้รับทุน NUI-RC ประจำปี 2559 ที่ www.nstda.or.th/nui-rc

สำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน โปรดดำเนินการดังนี้
1.ส่งอีเมลล์กลับมายืนยันที่ thitirat.saikrajang@nstda.or.th โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล คณะ สถาบัน เบอร์มือถือที่ติดต่อได้ พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามด้านล่าง
ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

     1.1 กรณีทำงาน ต้องแนบไฟล์หนังสือลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้นสังกัด ระบุว่าได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดหรือไม่ เท่าใด

     1.2 นักศึกษาทุกท่าน ให้แนบไฟล์เอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษาในสถาบัน เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, ใบลงทะเบียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

     1.3 นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ ในหมวดที่ซ้ำซ้อนกับทุน NUI-RC (ค่าเล่าเรียน, เงินเดือน, ค่าพัฒนาตนเอง/ศึกษาวิจัย) ขอให้แนบเอกสารประกอบโดยละเอียด

2.โปรดศึกษารายละเอียดการรับทุน การเตรียมเอกสารการทำสัญญา สัญญาค้ำประกัน ในคู่มือรับทุนตามที่ได้แจ้งไว้ในเวบไซต์ www.nstda.or.th/nui-rc

3.การทำสัญญาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
นักศึกษาผู้รับทุนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทาง เวบไซต์ อีเมลและ sms
และ จัดเตรียมเอกสารในส่วนของนักศึกษา และผู้ค้ำประกัน ให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมทำสัญญา

สำหรับวันปฐมนิเทศ ทางโครงการฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559
และจะเปิดให้ผู้รับทุน ลงทะเบียนออนไลน์ทางเวบไซต์ www.nstda.or.th/nui-rc
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ได้รับทุนโปรดเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ลงทะเบียนปฐมนิเทศ >><<

 

ปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน
นายจตุพล (จตุพร) เอมอุดม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวราวุธ ช่วงชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท จำนวน 11 ทุน
นายพงศธร แสงแพง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวเสาวนีย์ ศรีสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวมินธร พันธ์ถาวรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวอรนลิน ชยาภัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวนรีนุช มะธุระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายคมสันต์ จวงจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวบงกชพร ดวงสีแก้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายโสธน สิทธิ์สิวาลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นายดุจเทพ ต่ายจันทร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นายธปัญจ ชัยวรภัตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


 

หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป