NUI-RC
หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

รางวัล Outstanding Awards 2561

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน YSTP Senior Projectปีการศึกษา 2559 และ 2560 และผู้รับทุน TGIST
NUI-RC ที่กำลังศึกษาอยู่หรือ สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561)
ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น เพื่อยกย่องผู้รับทุนที่มีความมุ่งมั่น ในการทำวิจัยและประสบผลสำเร็จ
มีผลงานวิชาการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อรับรางวัล Outstanding Awards 2561 จากผู้บริหารสวทช. 
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุนปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี (YSTP) โท และเอก (TGIST และ NUI-RC) ระดับละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครคลิกที่นี่

 

--------------------------------------------------------------------------

 
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป