NUI-RC
หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

ประกาศรางวัล Outstanding Awards 2561

  ประกาศ! ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สมควรได้รับรางวัล Outstanding Awards ปี 2561
  มีผู้ผ่าน การคัดเลือกและได้รับรางวัล ทั้งสิ้นจำนวน 5 คน ได้แก่

  ระดับปริญญาเอก
  นางสาววัชรี อมรวัชรพงษ์
  นางสาวอุมาพร ลำดับ

  ระดับปริญญาโท
  นางสาวนันทิกานต์ ธรรมนูญ
  นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด

  ระดับปริญญาตรี
  นางสาวภาพตะวัน ทองดี

  โดยจะมีพิธีรับมอบรางวัล Outstanding Awards 2018 ในวันที่ 3 ส.ค. 2561 ระหว่างเวลา 09:20 - 09:45 น.
   (โปรดมาถึงจุดลงทะเบียนเวลา 08:30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3
   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

  ทั้งนี้ ขอให้น้องๆ ผู้มีรายชื่อข้างต้น โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล Outstanding Awards 2018
   ด้วยการแจ้งยืนยันตนเอง จำนวนและรายชื่อ ของอาจารย์และนักวิจัย ที่สะดวกมาร่วมมอบพิธีรับรางวัลในวันดังกล่าว
   พร้อมจัดทำ VDO ความยาว 2 นาที แนะนำตนเอง แนะนำอาจารย์และนักวิจัย กล่าวถึง งานวิจัยที่ทำ ผลงานเด่น
   ที่ผ่านมาพอสังเขป รวมถึงข้อคิด/ข้อเตือนใจ/ คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ที่จะส่งต่อให้นัก ศึกษาทุนรุ่นใหม่
   และบัณฑิตที่สำเร็จการ ศึกษาในปีนี้

  *** นอกจากเนื้อหา VDO ไม่เกิน 2 นาทีแล้ว ยังมีช่วงเวลาให้น้องๆ พูดนำเสนองานวิจัยและ ประโยชน์ของงานวิจัย
   ของน้องๆ รวมถึงสามารถแสดงความรู้สึก ขอบคุณถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความ สำเร็จของน้องๆ และเพิ่มเติมคำแนะนำ
   และข้อคิดต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อีกประมาณคนละไม่ เกิน 2-5 นาที)

  *** โดยมีกำหนดส่งอีเมล์แจ้งยืนยันพร้อมไฟล์ VDO ความยาว 2 นาที ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2561 ที่ gsd@nstda.or.th
   (ก่อนส่งรบกวนตรวจสอบเสียง และความคมชัดของภาพก่อนส่ง)

  จึงประกาศมาเพื่อน้องๆ ทราบและเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเวลาที่กำหนดด้วย และขอแสดงความยินดี
   มายังน้องๆ ทุกท่านด้วยค่ะ

  ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

--------------------------------------------------------------------------

 
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป