มาตรการ Merit based incentives คืออะไร

มาตรการ Merit based incentives คือ นโยบายการจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ประกาศให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมได้ หากมีการใช้จ่ายด้านการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

ขั้นตอนการยื่นแบบเพื่อรับสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.nstda.or.th/tei/download.html

ส่งข้อมูล และติดต่อสอบถามได้ที่ : https://www.nstda.or.th/tei/contact.html