รายชื่อกิจการที่ได้รับการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 9/6/2565) [pdf]

 

การรับรองกิจการของผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup)

∗บริษัทที่จัดตั้งใน "เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) ” จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ขอให้ยื่นเอกสารให้ สวทช.ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 เท่านั้น !!

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยี

- คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 2,000 บาท

คุณสมบัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะยื่นขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยี

- หรือจดทะเบียนจัดตั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต้องยื่นขอรับรองภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

- สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลาเท่านั้น

- มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท

- มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

การยื่นขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบคำขอรับรองฯ พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอรับรองฯ ได้แก่

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)

- ประวัติผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ/หรือพนักงานที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของกิจการ

- เอกสารระบุความสอดคล้องกับเทคโนโลยีหลักที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิต/ให้บริการ

- แผนธุรกิจ (ถ้ามี) 

 

การรับรองกิจการเป้าหมาย สำหรับกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)

*ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ สวทช. รับรองกิจการภายใน 31 ธันวาคม ต้องยื่นเอกสารให้ สวทช. ภายใน 30 กันยายน ของปีนั้น

ค่าธรรมเนียมการขอรับรอง

- คิดร้อยละ 2 ของงบประมาณการลงทุน ทั้งนี้ ไม่เกินโครงการละ 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนที่จะยื่นขอรับรองกิจการเป้าหมาย

- บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทุนชำระแล้วตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป และจดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน หมายถึง ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน มีมูลค่าเงินทุนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป และจดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การยื่นขอรับรอง

ผู้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนยื่นแบบคำขอรับรองฯ พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอรับรองฯ ได้แก่

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมทุน / สำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (Trust Deed)

- สำเนาเอกสารแสดงการจดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต.  

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.nstda.or.th/tei/download.html

ส่งข้อมูล และติดต่อสอบถามได้ที่ : https://www.nstda.or.th/tei/contact.html

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://newstartup.rd.go.th/newStartup/index1.jsp