รับรองกิจการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ กิจการเงินร่วมลงทุน

แบบคำขอรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย [word]

แบบคำขอรับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน สำหรับกิจการร่วมลงทุน [word]

ประกาศ สวทช. เรื่องกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนและกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ.2563) [pdf

รายชื่อกิจการที่ได้รับการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 9/6/2565) [pdf

รับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนตาม พรฎ. 750 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อส่งเสริมการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย

แบบคำขอรับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน (บริษัทเป้าหมาย) [word]

ประกาศ สวทช. เรื่องการรับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน พ.ศ. 2565 [pdf]

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ [pdf]

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๘) [pdf]

ประกาศ สวทช.การรับรองกิจการฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ฉบับที่ 2 [pdf]

รับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฺBOI 7.12 [pdf

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 7.12 [pdf

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฺBOI 2.3 [word]

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 2.3 (Advanced Materials) [word]

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 2.3 (Nanomaterials) [word]

เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช. เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI

แบบแสดงความจำนงขอสนับสนุนกองทุน [pdf

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

แบบฟอร์มการยื่นขอบริจาคเงินเข้ากองทุน [pdf

        พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 717 [pdf]

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (privacy notice) [word