อบรมครู

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครู อาจารย์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายพิเศษ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้
ตัวอย่างหัวข้อการอบรม
– แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
– แนวทางทางการจัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
– ประเด็นร้อนทางวิทยาศาสตร์ (Hot Issue) เช่น โควิด-19 PM2.5
– ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ
– แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้โครงการพิเศษ เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ EEC

    ปี 2566 

  พฤศจิกายน 2566

 

กิจกรรมบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้จักกับ BCG Economy Model และแนวคิดในการออกแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy Model” ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดัยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 10 โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูและนักเรียนพิการ
                            จากโรงเรียนนำร่อง

วันที่จัด            :  18 พฤศจิกายน 2566 
สถานที่            :  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช.
.ปทุมธานี


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  

  ตุลาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะ เชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวิทยากรแกนนำเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย  :  วิทยากรแกนนำเครือข่าย
วันที่จัด            :  13-14 ตุลาคม 2566 
สถานที่            :  ห้องประชุมชั้น 2
                           โรงเรียนปราโมทวิทยา
                           รามอินทรา กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  

  กันยายน 2566

  โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

การสัมมนาออนไลน์ “ผจญภัยในโลกของการผลิต : การเรียนรู้และค้นคว้าผ่าน AI Chatbot และการใช้งาน Fabrication Lab เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและโครงงานต่าง ๆ” ผ่านโปรแกรม Zoom

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู
วันที่จัด            :  21 กันยายน 2566 
รูปแบบ             :  ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  สิงหาคม 2566

26 สค66 ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ.

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูและนักเรียน ม.ปลาย
วันที่จัด            :  23-26 สิงหาคม 2566 
สถานที่            :  ห้องออดิทอเรียม
                           บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช. 
.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ESD : Education for Sustainable Development)

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูเครือข่าย สวทช.
วันที่จัด            :  18 สิงหาคม 2566 
สถานที่            :  ห้องบรรยาย 1
                           บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช. 
.ปทุมธานี


รายละเอียดเพิ่มเติม…

  กรกฎาคม 2566

  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2566

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู
วันที่จัด            :  18-23 กรกฎาคม 2566
สถานที่            : อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
                          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
                          แห่งชาติ จ.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  มิถุนายน 2566

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การประชุมกรรมการบริหารโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กลุ่มเป้าหมาย :   กรรมการบริหารโครงการ
                           บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
                           ประเทศไทย

วันที่จัด            :  13 มิถุนายน 2566 
สถานที่            :   สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับผู้นาเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย :  ครูในโครงการ
วันที่จัด            :  9-11 มิถุนายน 2566 
สถานที่            : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาค่ายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน สำหรับวิทยากรแกนนำ โรงเรียนแม่ข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : วิทยากรแกนนำ
                          โรงเรียนแม่ข่ายในโครงการ

วันที่จัด            :  1-4 มิถุนายน 2566 
สถานที่            : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช. 
.ปทุมธานี


รายละเอียดเพิ่มเติม…

  พฤษภาคม 2566

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อบรมการเขียนโปรแกรม Python เบื้องต้น ครั้งที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู จ.ปทุมธานี
วันที่จัด            :  911 พฤษภาคม 2566
สถานที่            :  ห้องบรรยาย 1
                           บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช. 
.ปทุมธานี


รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

การอบรม “Learning Media Workshop in The Digital Fabrication and Technology for Gymboree’s Teachers”

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู
วันที่จัด            :  9 พฤษภาคม 2566 
สถานที่            :  ห้องบรรยาย2
                           และโรงประลองต้นแบบ
                           ทางวิศวกรรม
                           (Fabrication Lab)
                           บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช. 
.
ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแพทย์และสุขภาพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูในพื้นที่ EEC
วันที่จัด            :  8-10 พฤษภาคม 2566 
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม…

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการบ่มเพาะ Science, Technology and Innovation mindset (STI mindset) ให้กับนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู ม.ต้น
วันที่จัด            :  2 พฤษภาคม 2566
สถานที่            : อาคารศูนย์ประชุม
                          อุทยานวิทยาศาสตร์
                          ประเทศไทย จ.ปทุมธานี


รายละเอียดเพิ่มเติม…

  เมษายน 2566

 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูประถมศึกษา
วันที่จัด             :  25-26 เมษายน 2566
สถานที่             :  โรงแรมกราฟ โฮเทล
                            กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู
วันที่จัด             :  29 มีนาคม – 9 เมษายน
                            2566 
สถานที่             : โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท

                            จ.นครนายก

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  มีนาคม 2566

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรม “เรียนรู้สะเต็มศึกษากับซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) ของไทยตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG” ในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566

กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรทางการศึกษา
                            และผู้ที่สนใจ
วันที่จัด             :  30 มีนาคม 2566 
สถานที่             :  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                            สวทช.
.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

30 มีค66 อบรมครู TCU play and learn

 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

กิจกรรม “Play & Learn สนุกกับการเรียนรู้ STEM และ Coding ด้วยนิทานและของเล่นวิทยาศาสตร์” ในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566

กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรทางการศึกษา
                            และผู้ที่สนใจ
วันที่จัด             :  30 มีนาคม 2566 
สถานที่             :  อาคารศูนย์ประชุม
                            อุทยานวิทยาศาสตร์

                            สวทช. 
.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  กุมภาพันธ์ 2566การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น ในการบ่มเพาะ Science, Technology and Innovation Mindset (STI mindset)

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู ม.ต้น
วันที่จัด             : 27 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที่             : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช.
.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

 

 

 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MICROBIOLOGY SCHOOLS COMPETITION Vaccines: fighting disease จาก 11 ประเทศ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

กลุ่มเป้าหมาย  : ครู
วันที่จัด             : 20-21 และ 27-28
                           กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่             : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                           สวทช. 
.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

 

9 กพ66 อบรมครู แนะเด็กไทยให้พบแนว

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อบรมเชิงปฏิบัติการ แนะเด็กไทยให้พบแนว ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ร่วมกับโครงการ Samsung Solve for Tomorrow จัดโดย สวทช. และ สพฐ.

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูในพื้นที่ EEC
วันที่จัด             :  5 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่             :  โรงแรมเซ็นทรา บาย
                            เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท 
                            จอมเทียน อ.บางละมุง 
                            จ.ชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MICROBIOLOGY SCHOOLS COMPETITION Vaccines: fighting disease (mockup)

กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู
วันที่จัด             :  2-3 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่             :  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                             สวทช. จ.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  มกราคม 2566

  โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน ม.4
วันที่จัด             :  31 มกราคม 2566
สถานที่             :  สำนักงานคณะกรรมการ
                            การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
                            กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานภายในงาน “GenEd Fair ประจำภาคการศึกษาปีการศึกษา 2565

กลุ่มเป้าหมาย  :   ครูและผู้ที่สนใจ
วันที่จัด             :  10-11 มกราคม 2566
สถานที่             :   ศาลาพระเกี้ยว
                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม…