ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้
1.คุณฤทัย จงสฤษดิ์โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77223Email: reutai@nstda.or.th
ค่ายวิทยาศาสตร์ (แบบค้างคืน)
1.คุณโสภิดา พนานุสรณ์โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77215Email: sopidap@nstda.or.th
2.
คุณนฤมล สุขเกษม
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77228
ค่ายวิทยาศาสตร์ (แบบหนึ่งวัน : One Day Camp)
1.คุณเอกลักษณ์  ตั้งรัตนาวลีโทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77207Email: akekalak@nstda.or.th
 
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)
และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)
1.
คุณปานกมล สอนสุวรรณ
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77206
ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1.คุณสุปราณี  สิทธิไพโรจน์สกุลโทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77209
2.คุณพิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77210
Email: piroonrut@nstda.or.th
3.คุณจิดากาญน์ สีหาราช
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77205
Email: jidakarn@nstda.or.th
4.คุณกนกพรรณ เสลา
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77253
Email: kanogpun.selar@nstda.or.th
2.คุณสลิลรัตน์ ประสพฤกษ์โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 71601
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
1.คุณปัณรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยาโทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77214
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.
คุณวสุ ทัพพะรังสี
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77245
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1.
คุณวิชชานันท์ งามถิ่น
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77216
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)
และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)
1.
คุณปานกมล สอนสุวรรณ
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77206
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)
และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
1.
คุณอภิรัตน์  ฐิติมั่น 
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77224
สนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
1.คุณกรกนก จงสูงเนินโทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77110

 

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529-7100 ต่อ 77205-24 แฟกซ์: 02-564-7141
Email : acm@nstda.or.th
website : http://www.nstda.or.th/sciencecamp

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
  โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

 โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)
 โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)
 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)