ประกาศ การสมัครรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ของนักศึกษา
ทุน TGIST และ YSTP ปี 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้รับทุน TGIST ที่อยู่ระหว่างการรับทุนหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หรือเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ปริญญานิพนธ์ YSTP ปีการศึกษา 2560 และ 2561

2. เป็นผลงานวิชาการที่เกิดขึ้นจากการรับทุน TGIST ในระดับปริญญาเดียวกับ
ที่สมัคร รับรางวัล หรือทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ YSTP ปีการศึกษา 2560 และ 2561

3. ผู้สมัครต้องยังไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 12-30 มิถุนายน 2562
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 5 กรกฎาคม 2562
- รับโล่รางวัลในงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ปี 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562
   ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

..................................................................................................................


   

............................................................................................

   
  งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ  ของสวทช.
   

1.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

2.
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

3.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


4.
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

     
 
 

กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า ของทุกปี
ภาคต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 
- รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)
- สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
- คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.
   รวมทั้งความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุนต่อไปหรือไม่

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2561
แบบสอบถามภายหลังจบการศึกษา
      สำหรับผู้ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
แบบฟอร์มเข้าพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย
อาจารย์ และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้
ที่อีเมล์ tgist@nstda.or.th

 

 

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.