..............................................................................................

กิจกรรมปฐมนิเทศรูปแบบออนไลน์
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.
และผู้ที่ได้รับทุนทุกคนโปรดลงทะเบียนเข้าร่วม
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 5 กันยายน พ.ศ. 2564


ลงทะเบียน

..............................................................................................

   
 
   งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ  ของสวทช.

 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ


 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ  ของสวทช.
 
 
 รายงานผลการศึกษาและทำวิจัย

 กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า ของทุกปี

    ภาคต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

     ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 

   - รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 
   - ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)

   - สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 

   - คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.
      รวมทั้งความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุนต่อไปหรือไม่

 
 แบบฟอร์มต่างๆ

 

 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
        ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์


  ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
  คู่มือรับทุน TGIST
  แบบสอบถามภายหลังจบการศึกษา
  แบบฟอร์มเข้าพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
        (โปรดติดต่อโครงการทางอีเมล์ tgist@nstda.or.th)
 
 
© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.