............................................................................................

 

รางวัล Outstanding Awards 2561

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน YSTP Senior Project
ปีการศึกษา 2559 และ 2560 และผู้รับทุน TGIST NUI-RC
ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561) ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น
เพื่อยกย่องผู้รับทุนที่มีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยและประสบ
ผลสำเร็จ มีผลงานวิชาการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อรับ
รางวัล Outstanding Awards 2561 จากผู้บริหารสวทช.
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุนปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี (YSTP) โท และเอก (TGIST และ NUI-RC)
ระดับละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล

<< ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครคลิกที่นี่ >>

............................................................................................

 
 

กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า ของทุกปี
ภาคต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 
- รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)
- สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
- คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.
   รวมทั้งความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุนต่อไปหรือไม่

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2560
แบบสอบถามภายหลังจบการศึกษา
      สำหรับผู้ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
แบบฟอร์มเข้าพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย
อาจารย์ และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้
ที่อีเมล์ tgist@nstda.or.th

........................................................................

รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์   ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.