สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย ที่ทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ และ สวทช. ที่มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงสู่สังคม