ประกาศรางวัล Outstanding Awards 2561

ประกาศ! ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สมควรได้รับรางวัล
Outstanding Awards ปี 2561 มีผู้ผ่าน การคัดเลือกและได้รับรางวัล
ทั้งสิ้นจำนวน 5 คน ได้แก่

ระดับปริญญาเอก
นางสาววัชรี อมรวัชรพงษ์
นางสาวอุมาพร ลำดับ

ระดับปริญญาโท
นางสาวนันทิกานต์ ธรรมนูญ
นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด

ระดับปริญญาตรี
นางสาวภาพตะวัน ทองดี

โดยจะมีพิธีรับมอบรางวัล Outstanding Awards 2018 ในวันที่ 3 ส.ค. 2561 ระหว่างเวลา 09:20 - 09:45 น. (โปรดมาถึงจุดลงทะเบียนเวลา 08:30 น.
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ขอให้น้องๆ ผู้มีรายชื่อข้างต้น โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับมอบ
รางวัล Outstanding Awards 2018
ด้วยการแจ้งยืนยันตนเอง จำนวนและ
รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัย ที่สะดวกมาร่วมมอบพิธีรับรางวัลในวันดังกล่าว
พร้อมจัดทำ VDO ความยาว 2 นาที แนะนำตนเอง แนะนำอาจารย์และนักวิจัย กล่าวถึงงานวิจัยที่ทำ ผลงานเด่นที่ผ่านมาพอสังเขป รวมถึงข้อคิด/
ข้อเตือนใจ/ คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ที่จะส่งต่อให้นัก ศึกษาทุนรุ่นใหม่ และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

*** นอกจากเนื้อหา VDO ไม่เกิน 2 นาทีแล้ว ยังมีช่วงเวลาให้น้องๆ พูดนำเสนองานวิจัยและ ประโยชน์ของงานวิจัยของน้องๆ รวมถึงสามารถ
แสดงความรู้สึกขอบคุณถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความ สำเร็จของน้องๆ และเพิ่มเติมคำแนะนำและข้อคิดต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อีกประมาณ
คนละไม่ เกิน 2-5 นาที)

*** โดยมีกำหนดส่งอีเมล์แจ้งยืนยันพร้อมไฟล์ VDO ความยาว 2 นาที ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2561 ที่ gsd@nstda.or.th (ก่อนส่งรบกวนตรวจสอบเสียงและความคมชัดของภาพก่อนส่ง)

จึงประกาศมาเพื่อน้องๆ ทราบและเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในเวลาที่กำหนดด้วย และขอแสดงความยินดีมายังน้องๆ ทุกท่านด้วยค่ะ

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

............................................................................................

 
 

กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า ของทุกปี
ภาคต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 
- รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)
- สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
- คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.
   รวมทั้งความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุนต่อไปหรือไม่

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2561
แบบสอบถามภายหลังจบการศึกษา
      สำหรับผู้ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
แบบฟอร์มเข้าพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย
อาจารย์ และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้
ที่อีเมล์ tgist@nstda.or.th

........................................................................

รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์   ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.