............................................................................................

   

กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าทุน TGIST NUI-RC และ YSTP
จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 08:30 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

เปิดลงทะเบียนนำเสนอ วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562
ทางเว็บไซต์ของโครงการทุน พร้อมส่งไฟล์บทคัดย่อทางอีเมล์มาที่
คุณสุพัตรา ชื่นอารมย์ :supattra@nstda.or.th ไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

............................................................................................

   
  งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ  ของสวทช.
   

1.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

2.
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

3.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


4.
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

     
 
 

กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า ของทุกปี
ภาคต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 
- รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)
- สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
- คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.
   รวมทั้งความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุนต่อไปหรือไม่

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2561
แบบสอบถามภายหลังจบการศึกษา
      สำหรับผู้ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
แบบฟอร์มเข้าพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย
อาจารย์ และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้
ที่อีเมล์ tgist@nstda.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.