ม.มหิดล แนะเตรียมกาย-ใจให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

ม.มหิดล แนะเตรียมกาย-ใจให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

          ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ขึ้นใช้กันทั่วโลก ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน นอกจากจะต้องมีความพร้อมทางสุขภาพร่ายกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ควรมีใจพร้อมด้วย

          อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องกาย หรือเรื่องทางด้านสุขภาพอย่างเดียวที่จะทำให้มนุษย์มีความสุข แต่เรื่องใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ถ้าใจไม่พร้อม ในช่วงที่ทุกคนต้องเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย จนทำให้เกิดความเครียด ในขณะที่สังคมยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ข้อดี คือ ทุกคนสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หาข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถถ่ายทอดต่อ หรือแชร์ได้ทันที แต่ข้อมูลที่มากเกินไป (overload) นั้นอาจเป็นเหมือนดาบสองคม หากเราไม่สามารถใช้ความคิดในการวิเคราะห์แยกแยะได้ทัน และจะยิ่งทำให้ชีวิตเราเกิดความเครียดได้มากขึ้น

          แต่ละคนมีความจำเป็นและเหตุผลในการพิจารณาเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่เหมือนกัน โดยอาจต้องปรึกษาแพทย์ในบางรายที่มีข้อจำกัดทางสุขภาพก่อนการเข้ารับวัคซีน นอกจากนี้ควรเลือกรับข้อมูลที่เป็น “ข้อเท็จจริง” จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ มากกว่าจะเป็น “ข้อคิดเห็น” เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเกิดความมั่นใจก่อนเข้ารับวัคซีน โดยใช้หลักการคิดแบบวิทยาศาสตร์ว่า มาจากการทดลอง หรือการวิจัยที่มีการตั้งสมมุติฐาน การดำเนินการทดลอง และผลการวิจัยที่พิสูจน์ได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งข้อคิดเห็นที่มีอคติ ถ้าไปตรงกับความเชื่อเดิม อาจทำให้คล้อยตามได้สูง แต่จะปฏิเสธได้ทันทีที่ไม่ตรงกับความเชื่อเดิม

          หากเกิดความไม่แน่ใจควรใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทำหน้าที่เป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” เสนอองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งสุขภาวะทั้งทาง Mahidol Channel / Siriraj Channel / Rama Channel ซึ่งสามารถติดตามได้ทาง YouTube และอีกหลายแพลทฟอร์ม

          ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210