ม.มหิดล พร้อมหนุนคณาจารย์สู่เส้นทางนวัตกรและผู้ประกอบการเสริมเศรษฐกิจชาติ

ปัจจุบันโลกแห่งการเป็นผู้ประกอบการไม่ได้หมายถึงการมุ่งแสวงหาแต่ผลกำไร แต่หมายถึงโอกาสในการพิสูจน์ศักยภาพงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า iNT จะมาทำหน้าที่ผู้เปิดโอกาสนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ได้เข้าถึงโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้การจัดสรรระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยมีองค์ความรู้เฉพาะวิชาชีพคอยนำทางสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเสริมเศรษฐกิจชาติ และเพื่อมวลมนุษยชาติ

แม้แต่ใน “โลกสีขาว” ที่สังคมเชิดชูบุคลากรทางการแพทย์ จากบทบาทที่พร้อมมุ่งให้บริการประชาชนด้วย “หัวใจแห่งความเป็นมนุษย์” มากกว่าภาพของการเป็น “เถ้าแก่” ที่คอยมานั่ง “ดีดลูกคิดรางแก้ว”

เป็นที่น่ายินดีที่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหิดล “เปิดไฟเขียว” ให้คณาจารย์ได้สัมผัสโอกาสในการเข้าสู่โลกแห่งการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คอยทำหน้าที่จัดหา ผลักดัน เชื่อมประสาน พร้อมปกป้องพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับนักวิจัยจากทุกสาขาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างครบวงจรในเชิงรุก

ตลอดจนสร้าง “Talent หัวใจผู้ประกอบการ“ ไปเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนต่อยอดนวัตกรรมของ “Talent ผู้สร้างนวัตกรรม” ในลักษณะส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน

เพียงปล่อยให้ “ปัญญาจากการสร้างสรรค์องค์ความรู้” ทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าจะ “คิดเล็กเพื่อการใหญ่” หรือ “คิดใหญ่เพื่อปฏิวัติโลกนวัตกรรม” ขอเพียงพร้อมเปิดประตูรับ “โอกาสสู่การเปลี่ยนแปลง” ไม่สายเกินไป หากใจพร้อม “Make it happen now” ทำให้เกิดขึ้นจริงตั้งแต่บัดนี้!

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


  • ภาพจาก สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิตินวตาร ดิถีการุณ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

About Author