ม.มหิดลเปิดเส้นทางสีเขียว บนเส้นทางสีขาว ร่วมภาคเอกชนเปิดสถานีเติมพลังงานสะอาด ‘EV Charging Station’

บนเส้นทางสีขาว สู่ SDG3 เพื่อสุขภาวะที่ดี Good Health and Well – being แห่งสหประชาชาติในโลกยุคปัจจุบัน จะยั่งยืนบรรลุเป้าหมายได้ จะต้องเชื่อมต่อด้วยเส้นทางสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นฐานการใช้พลังงานด้วยความรับผิดชอบต่ออนาคตโลก และสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการเปิดให้บริการสถานีเติมพลังงานสะอาด ‘EV Charging Station’ สู่ภาคประชาชน โดย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในนาทีฉุกเฉิน ความรวดเร็วในการเดินทางถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ยานพาหนะของโลกยุคปัจจุบันมีแนวโน้มใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้นำไปสู่การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนให้บริการสถานีเติมพลังงานสะอาด “EV Charging Station” เพื่อเป็นที่พึ่งด้านพลังงานแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และประชาชนทั่วไป

จากการนำร่องเปิดให้บริการมาแล้วในระยะหนึ่ง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาใช้บริการ โดย EV Charging Station ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อีกทั้งยังให้ความใส่ใจแม้กระทั่งการวางระบบการบำบัด “น้ำเสีย” โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม “จุลินทรีย์บำบัด” ก่อนปล่อย “น้ำดี” คืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งได้รับการยกย่อง และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ และชุมชนโดยรอบ จนได้รับการรับรองในฐานะ Green & Clean Hospital ระดับดีเยี่ยม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไปอย่างภาคภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

ตามมาด้วย EV Charging Station ในฟากฝั่งพื้นที่การศึกษา โดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่เปิดให้บริการต่อบุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป

จากที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์เรื่องพลังงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นับตั้งแต่การริเริ่มให้บริการสัญจรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ด้วยรถรางที่ใช้พลังงาน NGV ก่อนยกระดับสู่การสร้าง “สถานีรถราง” ที่ใช้พลังงานสะอาดจากไฟฟ้า ซึ่งสามารถเติมพลังได้เอง เพื่อการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน ณ สถานีรถราง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในเวลาต่อมา

ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เชื่อมั่นว่า การเปิดให้บริการ EV Charging Station นอกจากตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานสะอาดจากจำนวนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการสำรวจเฉพาะที่ MUIC ที่ผ่านมามีมากถึงร้อยละ 20 แล้ว

ยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา นอกเหนือไปจากความพยายามที่จะสอดแทรก “วิถีรักษ์โลก” ในทุกหลักสูตรของ MUIC เพื่อการเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่การเป็น “พลเมืองโลกคุณภาพ” เช่นที่ผ่านมา

นอกเหนือไปจากการจัดให้บริการพลังงานสะอาด แล้ว ที่ผ่านมา MUIC ยังได้ลงทุนเพื่อ “ลมหายใจสะอาด” โดยติดตั้ง “เครื่องฟอกอากาศมาตรฐานโรงพยาบาล” ณ ห้องเรียนทุกห้อง พร้อมวางระเบียบเข้มงวด ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนรวม

และยังได้ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สร้าง “ชีวิตใหม่ไร้ควัน” ผ่าน “คลินิกสีฟ้า” ที่พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการบำบัดรักษาต่อนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สมัครใจพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้ห่างไกลจากการเสพติดบุหรี่ทั่วไป และบุหรี่ไฟฟ้า

นอกจากความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาแบบนานาชาติแล้ว ที่ผ่านมา MUIC ยังสามารถคว้ารางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับนานาชาติ จาก ASEAN Energy Awards 2019 และพร้อมมุ่งสู่การรับรอง ISO 14000 เพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานโลกในก้าวต่อไป

ด้วยพลังแห่ง “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของ มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำพา “เส้นทางสีเขียว บนเส้นทางสีขาว“ เพื่อการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานของการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะเป็น “ต้นทุนสำคัญ” สู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติสืบไป

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


ขอบคุณภาพจาก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

About Author