การเสวนาเรื่อง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ: จากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต

การเสวนาเรื่อง
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ: จากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต
Emerging and re-emerging diseases: from experiences towards the future preparedness

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


จากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ มิติ และสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาโรคติดต่อ ความจำเป็นในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างจริงจัง และทันเหตุการณ์ จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติ การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ทั้งด้านการป้องกัน การรักษา และการควบคุมโรคจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายฝ่าย สวทช. โดยโปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกที่เป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ และบริหาร จัดการ เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำทั้งในมนุษย์และสัตว์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีลำดับความสำคัญสูง และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และประสานความร่วมมือกับพันธมิตร กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำให้กับประเทศต่อไป

icon_pdf

สรุปประเด็นจากการสัมมนา

icon_pdfPresentation นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

icon_pdf

Presentation นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

กำหนดการ
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

09.10 – 10.00 น. ถอดประสบการณ์การรับมือต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จากอดีตถึงปัจจุบัน
โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ประธานกรรมการบริหารคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช.
นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
กรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข

10.00 – 10.40 น. แนวทางพัฒนาการรักษาโรคอุบัติซ้ำ: โรคมือ เท้า ปาก EV71
โดย พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
สภากาชาดไทย
นพ.ดร.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

10.40 – 11.20 น. เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (Lab Network)
โดย ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
กรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข
ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.20 – 12.00 น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ดำเนินรายการโดย
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช.

icon_pdf กำหนดการ

PosterNAC-EID