การสัมมนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ไม้ไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพแบบยั่งยืน

การสัมมนาเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ไม้ไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพแบบยั่งยืน
Thai wood products in development of sustainable bio-based economy

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13:00 – 16:50 น.
ห้องประชุม CC-308 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


ที่ผ่านมาเรามีการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพลังงานจากฟอสซิลอย่างมากมาย จนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่มุ่งเน้นการใช้ผลผลิตธรรมชาติ เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แทนการใช้ผลผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียม ฟอสซิล ในหัวข้อสัมมนานี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะทราบถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้ยางพารา ไม้ไผ่ และไม้ปาล์มน้ำมัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออีโคดีไซน์ รวมทั้ง
การประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้ไทยสู่เวทีโลก ทำความรู้จักกับไบโอชาร์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ดิน ลดโลกร้อน เพื่อสร้างระบบการจัดการทรัพยากรไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้แบบยั่งยืนบนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

icon_pdf

Presentation รศ.ดร. ธีระ วีณิน

icon_pdf

Presentation ผศ.ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์

icon_pdf

Presentation ผศ.ดร. นิรันดร มาแทน

icon_pdf

Presentation คุณนฤพร วณีสอน

icon_pdf

Presentation คุณอธิวัตร จิรจริยาเวช

icon_pdf

Presentation อัครินทร์ วงค์อภิรัตน์

กำหนดการ

13:00 – 13:30 น. ไม้ : วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย รศ.ดร. ธีระ วีณิน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13:30 – 14:00 น. อีโคดีไซน์ : ตลาด แนวโน้ม และโอกาส
โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14:00 – 14:30 น. ความพร้อมของไม้ยางพาราไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดย คุณสุทิน พรชัยสุรีย์
นายกกิตติมศักดิ์
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
14:30 – 15:00 น. แบมบูสตูดิโอสู่นวัตกรรมการออกแบบและวิจัยโครงสร้างไผ่
โดย ผศ.ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15:00 – 15:10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:10 – 15:40 น. การใช้ประโยชน์ไม้จากต้นปาล์มน้ามัน : กรณีศึกษาการผลิตไม้แซนวิชน้าหนักเบา
โดย ผศ.ดร. นิรันดร มาแทน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15:40 – 16:10 น. การสะสมคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
โดย ดร. จิตติ มังคละศิริ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
16:10 – 16:50 น. ไบโอชาร์คืออะไร ?
โดย คุณนฤพร วณีสอน
นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

icon_pdf กำหนดการ

NAC_wood_PR