Logo
Top Banner
1
        Meet & Mach Zone จัดขึ้นบริเวณอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (Innovation Cluster II : INC2- Tower C) นำเสนองานวิจัย นวัตกรรม และต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ของบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานใน สวทช. ที่ให้บริการภาคเอกชน อาทิ Food and Feed Innovation Center, Technology Licensing Office ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการคืนภาษี R&D 200% การร่วมลงทุน บริการขยายสิทธิ BOI ตามมาตรการ STI ) เป็นต้น

        สำหรับนิทรรศการภาคเอกชน จัดเป็น 4 โซน ได้แก่ Food, Life science& Medical Devices, Electronics & Software และ Technical Support & Testing Services โดยมี นิทรรศการที่เป็น highlight 3 เรื่อง ได้แก่
3         1. WHEELIES™: สื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซด์ จากบริษัท World Moto - สามารถแสดงผลสื่อที่เป็นภาพนิ่งและวีดีโอบนล้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่ไม่ซ้ำแบบใครและเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ในการเปลี่ยนล้อชนิดใดก็ได้ไปเป็นจอภาพหรือป้ายโฆษณาที่มีสีสันสดใส
2         2. เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR) for educational book จากบริษัท G Softbiz - LarTo 3D: แอพพลิเคชั่นนิทานไดโนเสาร์ 3 มิติ ที่เล่าเรื่องราวของไดโนเสาร์น้อยพันธ์ซอโรพอดส์ มีเนื้อหาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เหมาะกับคุณหนูๆ ที่อายุระหว่าง 3-12 ปี จะเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่แสนสนุก แฝงไปด้วยความรู้และแง่คิด พร้อมเสียงบรรยายที่สร้างจากเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง หรือ AR (Augmented Reality)
4         3. Cell-in-a-Box™: เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการ encapsulate cell ให้สามารถปลดปล่อยสารที่ต้องการในปริมาณและเวลาที่ต้องการได้ - พัฒนาโดย Austrianova เพื่อปกป้อง แยก เก็บรักษา และนำส่งเซลล์มีชีวิต เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ทางด้านการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีนี้สามารถนำส่งเซลล์เข้าสู่ร่างกายได้ไม่ถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เซลล์สามารถผลิตสารสำหรับการรักษาผู้ป่วยได้ยาวนานขึ้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายจากปฏิกรณ์ชีวภาพหรือถังหมัก ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ทำให้ต้นทุนการผลิตน้อยลง
Meet & Mach Zone เป็นพื้นที่ของการพบปะพูดคุย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีบริการชา กาแฟและของว่าง เพื่อหาความร่วมมือและต่อยอดทางธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงการเยี่ยมชมพื้นที่เช่าสำหรับ R&D ในอาคาร INC 2 ในเวลา 13.30, 14.30, 15.30 น. 

        สามารถเยี่ยมชม Meet & Match Zone ได้ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน 2557 เวลา 09.00-17.00น.
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ customerrelation@sciencepark.or.th

หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม Meet & Match Zone @ TSP

กลุ่มอาหาร (Food)
1. Food and Feed Innovation Center ติดต่อ : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน 
โทร. 0-2564-6700 ต่อ 3506, 
wonnop@biotec.or.th
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ เกิดขึ้นจากการริเริ่มของไบโอเทค ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ของประเทศไทย โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกไบโอเทคให้อยู่ที่จุดเดียว (one-stop service) โดยมีฐานเทคโนโลยีสำคัญ ประกอบด้วย 1) Bioresources Discovery Platform 2) Systemics Bioprocessing Platform และ 3) Integrated Food Quality and Safety Platform และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดยมีผลงานที่ประสบความสำเร็จที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอนไซม์สำหรับเสริมในอาหารสัตว์ การพัฒนาเทคโนยีลดระยะเวลาในการหมักน้ำปลา เป็นต้น
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร : Betagro Science Center ติดต่อ : คุณพรบงกช สมศักดิ์ประเสริฐศรี 
โทร. 0-2564-7932-4 ต่อ 305, 
pornbongkotchs@betagro.com
เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของครือเบทาโกรซึ่งเป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหาร มีห้องปฏิบัติการกลางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลISO9001:2008 และ ISO/IEC 17025 : 2005 โดยให้บริการทดสอบคุณภาพด้านอาหารและอาหารสัตว์ การเฝ้าระวังสุขภาพฝูงสัตว์ การวินิจฉัยโรคสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
3. บริษัท อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) : Ueno Science Tech Laboratory (Thailand) Ltd. ติดต่อ : คุณพิไลพร แสงหิรัญ 
โทร. 0-2564-7724-6, 
pilaiporn@ueno-stl.co.th
วิจัยและพัฒนาสารประกอบในอาหารที่มีประโยชน์กับ สุขภาพ (Food for Health) และพัฒนา Food sanitation ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลและยังคงมุ่งมั่นต่อไป ที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของโลก
4. บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด : Mitr Phol Innovation & Research Center ติดต่อ : คุณพิสมัย อนุพงศานุกูล 
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 5316, 
phisamaia@mitrphol.com
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทางด้านน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาทิ การนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย ซึ่งเป็นเครื่องมือชุดแรกในโลก รวมถึงการพัฒนาระบบการกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิถี ที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในไร่ รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ อาทิ การพัฒนาพันธุ์อ้อย การพัฒนายีสต์พันธุ์ไทย รวมทั้งการพัฒนาน้ำตาลสูตรใหม่ต่างๆ
Life Science & Medical Devices
1. บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด : BioDesign Co.,Ltd. ติดต่อ :คุณสุธารัตน์ คุ้มสุพรรณ 
โทร. 0-2564-7983-4, 
sutarut.k@biodesign.co.th
บริการสังเคราะห์สายโอลิโกนิวคลีโอไทด์ บริการตรวจหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ และบริการพิเศษสำหรับงานโครงการวิจัย
2. บริษัท อาร์พีดี (ประเทศไทย) จำกัด : RpD Thailand Co.,Ltd. ติดต่อ : Mr. Martin Asensio Garcla 
โทร. 0-2564-7967, 
info@rpdth.com
พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับ ห้องปฏิบัติการ Microbiology (ready-to-use media for Microbiology) สำหรับทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารและยา
3. บริษัท ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) จำกัด : Austrianova (Thailand) Co.,Ltd. ติดต่อ : คุณภารณ ปาวา, 
rahulpawa@gmail.com
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ เซลล์ที่ใช้เทคโนโลยีการห่อหุ้มเซลล์ด้วยชีวภาพ (Bio-encapsulation) เรียกว่า Cell-in-the-Box ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อการปกป้อง แยก เก็บรักษา และนำส่ง เซลล์มีชีวิต
4. บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : Thai Dental International Co.,Ltd. ติดต่อ : คุณประพันธ์ วิไลเลิศ 
โทร. 0-2533-0142, 
thai.dental@hotmail.com
วิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์เช่น เก้าอี้ทำฟันที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เก้าอี้ทำฟันสำหรับคนพิการ
Electronics & Software
1. บริษัท เวิลด์ โมโต จำกัด : World Moto Co.,Ltd. ติดต่อ :Mr. Chris Ziomkowski, 
chrisz@worldmoto.com
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม และทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับระบบการคิดเงินค่าโดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้าง ระบบติดตามและบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถจักรยานยนต์รับจ้าง (Motorcycle Taxi) และระบบสื่อโฆษณา
2. บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด : Greattech Cybernatics Co.,Ltd. ติดต่อ : คุณอนันต์ วงศ์ทิพย์ 
โทร. 0-2564-7970, 
sale@gtcyber.com
ออกแบบพัฒนาและผลิตอุปกรณ์และเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์ตรวจสอบเชิงภาพ เช่น Robotic Lab, Lab on chip system, Auto Sorter เป็นต้น
3. บริษัท จีซอฟต์บิส จำกัด : G Softbiz Co.,Ltd. ติดต่อ : คุณจุนทิชา วิญญูพันธ์ 
โทร. 0-2564-7925, 
junticha@thai-g.com
พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์แท็บเล็ต รวมถึงแพล็ตฟอร์มสำหรับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์บนโทรศัพท์และแท็บเล็ตเช่น LarTo 3D (Augmented Reality) และ Tato
Technical Support & Testing Services
1. โพลิพลาสติกส์ อาเซียน เทคนิคคอล โซลูชั่น เซ็นเตอร์ : Polyplastics ASEAN Technical Solution Center ติดต่อ :คุณราชโรจน์ เจริญศักดิ์ 
โทร. 0-2117-8980, 
ratcharoj.c@polyplastics.com
เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนทางเทคนิคในการวิเคราะห์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรม ของบริษัทโพลิพลาสติกส์ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดโลกด้าน Engineering Plastics ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยให้บริการคำปรึกษาทางด้านการออกแบบหรือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลและจำลองการฉีดขึ้นรูป บริการวิเคราะห์และวิจัยโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย สำหรับประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย
2. บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด : TUV SUD PSB (Thailand) Ltd. ติดต่อ : คุณศยามาลย์ มติกรกุล 
โทร. 0-2564-8041 ต่อ 129, 
sayamal.m@tuv-sud-psb.co.th
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรอง ด้านเคมีและวัสดุ เสียง ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Standard) การติดไฟ อาหาร ก่อสร้าง ยานยนต์ โทรคมนาคม เป็นต้น
3. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : Electrical and Electronic Product Testing Center (PTEC) ติดต่อ : คุณเฉลิมพร กังพานิชกุล 
โทร. 0-2739-2185-97 ต่อ 111,
sales@ptec.or.th
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริการสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชน สวทช.
1. ITAP: Industrial Technology Assistance Program สนใจติดต่อ 
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1360-1389, 
itap@tmc.nstda.or.th
http://www.tmc.nstda.or.th/itap
โครงการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี
2. TLO: Technology Licensing Office สนใจติดต่อ 
โทร. 0-2564-7000, 
http://www.nstda.or.th/tlo
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเกิดจากผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. CD: Company Directed Technology Development Program สนใจติดต่อ 
โทร. 0-2564-7000, 
cd@tmc.nstda.or.th,www.nstda.or.th/cd
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท โดยเน้นให้การสนับสนุน โครงการในสาขาต่าง ๆ
4. RDC: Research and Development Certification สนใจติดต่อ 
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1328-1332, 
rdc@nstda.or.th,www.nsta.or.th/rdc
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการด้านภาษี เพื่อการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
5. BIC: Business Incubation Center สนใจติดต่อ 
โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1510 – 1513, 
thinkbic@nstda.or.th,www.nstda.or.th/bic
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถดำเนินกิจการของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำผลงานของตนออกสู่เชิงพานิชย์อย่างจริงจัง รวมทั้งสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
6. NIC: NSTDA Investment Center สนใจติดต่อ 
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1327, 1340-1345, 1359,www.nstda.or.th/nic
หน่วยงานใน สวทช. ทำหน้าที่ด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเทคโนโลยีของคนไทย หรือ ของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการร่วมลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ หรือ แปรรูปโครงการใน สวทช. เป็นบริษัท
7. TSP: Thailand Science Park สนใจติดต่อ น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง โทร. 0-2564-7200 ต่อ 5040, 5360, 5363,sam@tmc.nstda.or.th
"นิคมวิจัยแห่งแรกของเมืองไทย" ที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่เช่าคุณภาพสูงอย่างอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (Innovation Cluster II : INC 2) ที่พร้อมเปิดให้บริการและต้อนรับคณะเยี่ยมชม รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีอย่างครบวงจร
 
 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๐
10 th NSTDA Annual Conference (NAC2014)
โทรศัพท์ 0-2564-7000  / Call Center : 0-2564-8000  e-mail  :
nac2014@nstda.or.th
FB Facebook : https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
MOST NSTDA MOST NSTDA