Logo
Top Banner
นิทรรศการ NAC 2014
โซนที่ ๑:  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
สถานที่: ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

          นิทรรศการโครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ข้าว การศึกษาเทคโนโลยีด้านอวกาศร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น


โซนที่ ๒: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานที่: ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

        การแสดงความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านต่างๆในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อภาคส่วนต่างๆของประเทศ ได้แก่

  • คุณค่าต่ออุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถใช้แล้ว นวัตกรรมการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ จมูกอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
  • คุณค่าต่อผู้ประกอบการไทย อาทิ ยางล้อประหยัดพลังงาน การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอไทยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
  • คุณค่าต่อการดูแลสุขภาพและผู้ด้อยโอกาส อาทิ การพัฒนางานวิจัยเพื่อการป้องกันยุง
  • คุณค่าต่อสังคมและชุมชน อาทิ เทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วย Smartphone
       คุณค่าต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพ

โซนที่ ๓: Infographics Gallery
สถานที่: สะพานเชื่อมระหว่าง อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒

          การแสดงข้อมูล Infographics ผลกระทบต่อสังคมไทยในด้านต่างๆ จากการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และนิทรรศการ International Year of Crystallography 2014


โซนที่ ๔: Meet and Match
สถานที่: Building C อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒

          งานวิจัย นวัตกรรม และต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ ของบริษัทเอกชน รวมถึงหน่วยงานใน สวทช. ทีให้บริการภาคเอกชน จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ Food, Life Science and Medical Devices, Technical Support and Testing Services, Electronics and Software สามารถพบปะพูดคุยเพื่อหาความร่วมมือและต่อยอดกับหลากหลายบริษัทได้อย่างอิสระ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีบริการชา กาแฟ ของว่าง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อประชุม ปรึกษาหารือกับบริษัทหรือหน่วยงาน รวมถึงการเยี่ยมขมอาคารนวัตกรรม ๒ อีกด้วย

โซนที่ ๕: Nanotec Flagship Programs

สถานที่: Building B อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ 

          การจัดแสดงงานวิจัยมุ่งเป้า ในการใช้นาโนเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเรื่องสำคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศ ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพของประชาชน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศและแนวโน้มโลก


pdf รายละเอียด นิทรรศทรรศการ NAC 2014
 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๐
10 th NSTDA Annual Conference (NAC2014)
โทรศัพท์ 0-2564-7000  / Call Center : 0-2564-8000  e-mail  :
nac2014@nstda.or.th
FB Facebook : https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
MOST NSTDA MOST NSTDA