โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก CTAP

ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากสมุนไพรพื้นบ้าน (นักวิจัย: น.ส.นริศา เหละดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)) เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สเต็กเนื้อโคขุนโพนยางคำพร้อมปรุง (นักวิจัย: น.ส.วลัยพร เหมโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)) เทคโนโลยีเตาชีวมวลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก้อนเชื้อเห็ด (นักวิจัย: ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจำหน่ายผักอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างยั่งยืน (นักวิจัย: ดร.อภิญญา วิสุทธิอมรกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)) การยกระดับการผลิตโคเนื้อต้นน้ำของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง จ.อุบลราชธานี (นักวิจัย: ผศ.กฤษฎา บูรณารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)

โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community based Technology and innovation Assistance Project: CTAP) มุ่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก CTAP ดาวน์โหลดใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสวทช. ภาคเหนือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติชั้น 2 อาคาร B อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ155 หมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100โทรศัพท์ 053 948671-80 ต่อ 2208 โทรสาร 053 226265อีเมล agritec@nstda.or.th