สท.-มทร.ศรีวิชัย ชูพริกไทยดำ-ไก่พื้นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

สท.-มทร.ศรีวิชัย ชูพริกไทยดำ-ไก่พื้นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยนำเสนอโมเดลการปลูกพริกไทยดำและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพริกไทยดำ และโมเดลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบมืออาชีพที่มุ่งเน้นเรื่องอาหารและการจัดการโปรแกรมอาหารสำหรับไก่พื้นเมือง อนึ่ง สวทช. และ มทร.ศรีวิชัย มีความร่วมมือพัฒนาสถานีเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร (Training Hub) ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่สาธิต ทดสอบและเรียนรู้การปรับใช้เทคโนโลยีเกษตร/เกษตรสมัยใหม่ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตร ยกระดับทักษะความรู้บุคลากรภาคการเกษตร พัฒนาเกษตรกรแกนนำ เกษตรกรรุ่นใหม่/Young Smart Farmer