หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้

พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับอบรมครู

การพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้  จัดทำหลักสูตร พร้อมชุดสื่อและกิจกรรม  โดยหลักสูตรและสื่อกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครู เพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ศักยภาพของนักวิจัย นักวิชาการ สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดเนื้อหากิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมตามช่วงวัยและระดับชั้นของผู้เรียน
 
หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย
 
1) หนังสือ-คู่มือ                                  2) ชุดสื่อกิจกรรม                                  3) สื่อออนไลน์ 
 
 

1) หนังสือ-คู่มือ

   ปี 2566                       ปี 2560

หนังสือ-คู่มือ ปี 2566

1.คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ ป.5 จำนวน 5 หลักสูตร