หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้

พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับอบรมครู

การพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้  จัดทำหลักสูตร พร้อมชุดสื่อและกิจกรรม  โดยหลักสูตรและสื่อกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครู เพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ศักยภาพของนักวิจัย นักวิชาการ สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดเนื้อหากิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมตามช่วงวัยและระดับชั้นของผู้เรียน
 
หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย
 
1) หนังสือ-คู่มือ                                  2) ชุดสื่อกิจกรรม                                  3) สื่อออนไลน์ 
 

2) ชุดสื่อกิจกรรม

   ปี 2566                       ปี 2565

ชุดสื่อกิจกรรม ปี 2566

1.หลักสูตรพร้อมชุดสื่อและกิจกรรมการแพทย์และสุขภาพ

2.กิจกรรม Alice in Science Wonderland

3.กิจกรรมนักวิทย์คิดสร้างภาพ

4.ชุดสื่อและกิจกรรม โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและยาวชน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ ผ่านโรงประลองทักษะทางวิศวกรรม