STEM คืออะไร ?

STEM หรือ STEM Education เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สำคัญในยุคปัจจุบัน หลายๆ คนอาจยังไม่คุ้นเคย หรือไม่รู้ว่าเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจ และพาทุกคนไปทำความความรู้จักกับสาขาวิชานี้กัน ต้องบอกว่ากำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานไม่น้อยเลยทีเดียว

คำว่า STEM ย่อมาจาก
– Science
– Technology
– Engineering
– Mathematics

ถูกใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งการศึกษาสาขาวิชาสะเต็มศึกษา หรือ STEM Education ที่เริ่มมีการเรียนการสอนแพร่หลายในมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นการศึกษาในรูปแบบบูรณาการ โดยเอาทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาเชื่อมโยงใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ และพัฒนากระบวนการใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการต่อยอดหลักสูตรที่มีอยู่เดิม ให้สามารถนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การศึกษาในสาขานี้ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้แก่
– ทักษะการแก้ปัญหา (problem solving)
– ความคิดสร้างสรรค์ (creativity)
– การคิดวิเคราะห์ (critical analysis)
– การทำงานเป็นทีม (teamwork)
– การคิดอย่างอิสระ (independent thinking)
– ความคิดริเริ่ม (initiative)
– ทักษะการสื่อสาร (communication)
– ทักษะด้านดิจิทัล (digital literacy)

About Author