Headlines

คลังสมองผลงานนักศึกษา ภายใต้แนวคิดเชิงออกแบบ

          เบื้องหลังความสำเร็จของบัณฑิต คือเบื้องหน้าความสำเร็จของสถาบันการศึกษา ในฐานะแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาสู่อนาคตที่ดีกว่า

          เช่นเดียวกับโครงการ MUIC Student Think Tank ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ริเริ่มขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีจากโครงงานดีๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากผลงานนักศึกษา

          อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) กล่าวว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) คือหัวใจสำคัญของโครงการ MUIC Student Think Tank ซึ่งนับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำหน้าที่ศูนย์กลางส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจและหน่วยงานภายนอกผ่านผลงานนักศึกษาให้สามารถนำไปทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจ และนวัตกรรม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

          ตัวอย่างโจทย์ที่ท้าทายอนาคต ได้แก่ การออกแบบ Service Solutions สำหรับผู้สูงวัยที่จะมารับการบริการในศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนสี่วาพาสวัสดิ์ – เอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

          ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา MUIC ได้ร่วมระดมสมองกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฮ่องกง ผ่านการแข่งขัน จนกลายเป็น “Service Solutions” ที่เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในความคิดและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเชื่อมโยงสู่โลกธุรกิจ

          และล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษา MUIC Case Club สามารถรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุดยอดแผนธุรกิจจากการแข่งขัน “HSBC Case Competition 2023” ภายใต้ชื่อทีม “Excelsior Consulting”

          อนาคตโครงการ MUIC Inspire Center เตรียมยกระดับดำเนินการ โดยพร้อมจับมือกับภาคธุรกิจ สร้างสรรค์ผลงานนักศึกษาภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่ระดับ Global ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมบัณฑิตสู่การเป็น “พลเมืองโลก” ที่พร้อม “เรียนรู้” และ “ลงมือทำ” เพื่อประโยชน์ต่อไปในโลกกว้าง

          เพื่อความสำเร็จที่อยู่เบื้องหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) พร้อมทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานฯ สานฝันผลงานจากคลังสมองนักศึกษาสู่การเป็นแหล่งค้นคว้าที่สามารถต่อยอดออกไปไม่มีวันสิ้นสุด

          ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

About Author