Headlines

ม.มหิดล แนะผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรปลอดภัย สนองนโยบาย BCG

          นับเป็นเรื่องน่ายินดีตั้งแต่ประเทศไทยมีนโยบาย BCG (Bio Economy – Circular Economy – Green Economy) ที่เปิดกว้างให้มีการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ผู้บริโภคจึงได้มี “เครื่องสำอางสมุนไพรไทย” เป็นทางเลือกที่หลากหลาย และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

          ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวราภรณ์ จรรยาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเคยได้รับทุนความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในประเทศไทยมีการใช้คำว่า “เวชสำอาง” เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น โดยตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางจะครอบคลุมเฉพาะชนิดที่ใช้ทาภายนอกเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเท่านั้น

          โดยปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง “กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร” เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพในแง่ต่างๆ เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนรับรอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้ค้นคว้าและวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรที่มีคุณภาพกันมากขึ้นอีกด้วย

          ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ได้กล่าวแนะนำการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคว่า ผู้ผลิตจะต้องคัดเลือกสมุนไพรที่มีสารสำคัญที่ดี มีประโยชน์ และไม่เสี่ยงต่อการแพ้ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และการทดสอบการระคายเคือง

          ซึ่งนักวิจัยที่จะสามารถพัฒนางานวิจัยจนบรรลุสู่เป้าหมาย หรือประสบผลสำเร็จได้ จะต้องคอย update ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อการเรียนรู้ และนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในงานวิจัย

          โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน มอบองค์ความรู้เกี่ยวกับยาและพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์นานัปการ ให้ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องที่ www.pharmacy.mahidol.ac.th

          ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)

ออกแบบแบนเนอร์โดย
วรรณภา อินทรประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2849-6210

About Author