INET ICT TMP TSA SCL SCRD
NTU TS Innova ET T-NET IIRC
ATCL MICRO LT

บริษัท ไทยแมชชีนโปรดักส์ (TMP)   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอเนกประสงค์
  วัตถุประสงค์ในการร่วมทุน
สวทช. โดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะช่วยให้ให้ประเทศมีการพัฒนาเครื่องักรอเนกประสงค์ขึ้นใช้เอง จึงมีนโยบายที่จะทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเครื่องอเนกประสงค์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท ไทยแมชชีนโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบในธุรกิจการผลิตเครื่องจักรกล มีความสนใจจะร่วมทำการวิจัยและพัฒนากับ สวทช. ซึ่งบริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อผลิตเครื่องจักรอเนกประสงค์ในเชิงพาณิชย์ในลำดับต่อมา

ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี
1. xxx
2. xxx
วันอนุมัติการลงทุน วันที่  
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ xx