บริการ

ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

สนับสนุนเงินลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่เริ่มเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ อันจะช่วยลดความเสี่ยงของภาคเอกชนในการลงทุนโดยการร่วมจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

  • เพิ่มโอกาสในการวิจัยพัฒนาต่อยอด โดยมี สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทุนด้านเทคโนโลยี
  • สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ
  • ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • แนะนำเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น กองทุน ร่วมทุนที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

เงื่อนไข
สวทช. จะกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนผ่านผู้แทน สวทช. ที่ถูกส่งเข้าไปร่วมเป็นกรรมการ และติดตามผลดำเนินงาน ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการโดยศูนย์ลงทุน ทั้งนี้จะถอนการลงทุนตามระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือในกรณีที่บริษัทร่วมทุนประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องพึ่งพา สวทช. อีกต่อไป หรือในกรณีที่บริษัทร่วมทุนดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุน

.

ร่วมลงทุนผ่าน PE TRUST FUND

ร่วมลงทุนใน SMEs ที่มีศักยภาพสูง หรือที่อยู่ในระยะเริ่มต้น (Start-up) ที่มีโอกาสในการเติบโตสูง หรือที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตหรือให้บริการ หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็น Supplier ของธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ

.

ร่วมลงทุนใน NSTDA Startup

สวทช. ได้พัฒนากลไกการ  spin-off เพื่อเข้าโครงการ  "NSTDA Startup"  ขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีบุคลากร สวทช.ไปเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ พันธมิตรร่วมทุน (Strategic Partner) จากภาคเอกชน  โดยอาจมี สวทช. ไปร่วมทุนด้วยก็ได้ เพื่อทำหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบผลสำเร็จ

.

NASTDA Holding

บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด (NASTDA Holding Co..Ltd.) เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นหน่วยธุรกิจในการร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง ที่รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาจากทั้ง สวทช. และหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยจะร่วมลงทุนในกิจการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ สามารถร่วมลงทุนตั้งแต่ช่วงจัดตั้งบริษัท ช่วงเริ่มต้นธุรกิจและช่วงเติบโต

.

NSTDA Investors’ Day

เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีกระบวนการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการลงทุนเพื่อเป็นผลงานเด่นประจำปี และให้มีการนำเสนอต่อนักลงทุนเป้าหมาย ในเวทีการจัดแสดงผลงานในเชิงพาณิชย์ งาน NSTDA Investors’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสของนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองทางธุรกิจ และพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพอีกด้วย

ทั้งนี้ NSTDA Investors’ Day เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2553 มีผลงานวิจัยพัฒนา จากนักวิจัยทั้งจาก สวทช.และพันธมิตร ที่ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching ให้นักลงทุนและผู้สนใจ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน เฉพาะในส่วนของ สวทช. มีผลงานทั้งสิ้น 46 ผลงาน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนแล้วไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน

.

“IFs MATCH” – application จับคู่ความต้องการของลูกค้ากับบริการทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ สวทช.

หากท่านคือผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนด้านการเงิน การลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และช่วยส่งเสริมนวัตกรรมไทยให้เข้าสู่ตลาดภาครัฐ

ท่านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของเราได้ ผ่าน “IFs MATCH” – application จับคู่ความต้องการของลูกค้ากับบริการทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ สวทช.

ขั้นตอนการยื่นสมัครบริการผ่าน App
เข้า App ->> ผ่าน Link URL : https://www.nstda.or.th/r/ifs-match
กรอกข้อมูลพื้นฐาน ->> ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการ และความต้องการของท่าน
เลือกบริการ ->> ระบบจะทำการแสดงผลเฉพาะบริการที่เข้าข่ายและท่านสามารถสมัครได้
Submit ->> เลือก submit บริการที่ท่านสนใจ
รอการติดต่อกลับจาก จนท. ภายใน 3 วันทำการ

หากพบปัญหาการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-564-7000 ต่อ 1336