ติดต่อ

ศูนย์ลงทุน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อาคารส่วนงานกลาง ชั้น 3 ห้อง 304-2
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง   
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 1327, 1340, 1342, 1343, 1353, 1359 

โทรสาร  0-2564-7003
www.nstda.or.th/nic

Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.