INET ICT TMP TSA SCL SCRD
NTU TS Innova ET T-NET IIRC
ATCL MICRO LT

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด (MICRO)      ประเภทธุรกิจ : ผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพ    
  วัตถุประสงค์ในการร่วมทุน
เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผสมอาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการผลิตสารเสริมและวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อดำเนินการอย่างครบวงจรเป็นรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่การเพาะ   ขยายการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จนถึงการผลิตเป็นอาหารสัตว์หมักชีวภาพ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเชื้อจาก BIOTEC                                                                    
ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี
1. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรย์ในระดับอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก                        
2. เป็นโครงการนำร่องซึ่งจะนำไปประยุกต์สู่การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
วันอนุมัติการลงทุน วัน18 กันยายน 2551                                               
 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 49