INET ICT TMP TSA SCL SCRD
NTU TS Innova ET T-NET IIRC
ATCL MICRO LT

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด (ATCL)  

ประเภทธุรกิจ:การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกขั้นสูง กล๊าสเซรามิกส์ อิเล็กโตรเซรามิกส์ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆของเซลล์เชื้อเพลิง

วัตถุประสงค์ในการร่วมทุน
เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง และกล๊าสเซรามิกส์ประเภทต่างๆ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่รับการถ่ายทอดมาจาก HCL ประเทศอังกฤษ รวมทั้งผลิตชิ้นส่วนเซรามิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของ SOFC ทั้งนี้การผลิต SOFC Component ดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการผลิต Fuel Cell Component ที่เป็นระดับ Commercial Scale ขึ้นในประเทศไทย และเป็นรากฐานของการพัฒนาให้เกิดการผลิต Fuel Cell ในประเทศได้ต่อไปในอนาคต                                                                    
ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี
1. สร้างความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูงให้กับบุคลากรไทย 
2. เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง SOFC โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล(biomass) เพื่อให้มีความพร้อมในการผลิตระดับอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศ                        

วันอนุมัติการลงทุน วันที่ 23 พฤษภาคม 2550
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 49