NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - หัวข้อสัมมนาวิชาการ วันที่ 10 มีนาคม 2561

 


หัวข้อสัมมนาวิชาการ วันที่ 10 มีนาคม 2561

 

 

สถานที่
ห้องประชุม
เช้า (09.00 - 12.00 น.)
บ่าย (13.30 - 16.30 น.)

อาคาร 14

(CC)  

CC-405 SMART SCHOOLS OUTLET : Local to Global เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Closed Session)

 

สถานที่
ห้องประชุม
เช้า (09.00 - 12.00 น.)
บ่าย (13.30 - 16.30 น.)

อาคาร 18

(SSH) 

SSH-Auditorium

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตอน การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา (Closed Session) 

SSH Lecture II

Chinese Academy of Sciences (CAS)-Thailand Collaboration on Nanotechnology ICT and Astrophysics