การสัมมนาเรื่อง แผนพลังงานทดแทนและบทบาทของไทยในเวทีโลก

การสัมมนาเรื่อง
แผนพลังงานทดแทนและบทบาทของไทยในเวทีโลก
Alternative Energy Development Plan (AEDP) and Thailand Positioning in the World

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC-404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


จากการที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงาน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานมาโดยตลอด ในปีที่แล้วได้มีการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan) หรือ AEDP: 2015-2036 ซึ่งจะมีการนำเสนอรายละเอียด โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งตลอดจนข้อดีจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA)

icon_pdf

สรุปประเด็นจากการสัมมนา

icon_pdf

Presentation คุณพิสมัย เสถียรยานนท์

icon_pdf

Presentation ดร.สมนึก จรูญจิตเสถียร

icon_pdf

Presentation Dr. Yuji YOSHIMURA และ ดร.นุวงษ์ ชลคุป

icon_pdf

Presentation คุณมัณลิกา สมพรานนท์

กำหนดการ
09:00 – 09:05 น. แนะนำหัวข้อการสัมมนาและวิทยากร
โดย ดร. นุวงศ์ ชลคุป
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

09:05 – 09:10 น. กล่าวเปิดงาน
โดย รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

09:10 – 09:40 น. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP: 2015-2036)
โดย ผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

09:40 – 10:10 น. การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA)
โดย ผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

10:10 – 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 11:00 น. กิจกรรมความร่วมมือด้านงานวิจัยภายใต้องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) เรื่อง Advanced Motor Fuel (IEA-AMF)
โดย ผู้แทนจาก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

11:00 – 11:30 น. งานวิจัยของ สวทช ที่สนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP: 2015-2036)
โดย ผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ/สวทช

11:30 – 12:00 น. ถาม-ตอบ

12:00 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

icon_pdf กำหนดการ