การสัมมนาเรื่อง 10 ปี WEEE & RoHS: อุตสาหกรรมไทยรอดมาได้อย่างไร?

การสัมมนาเรื่อง
10 ปี WEEE & RoHS: อุตสาหกรรมไทยรอดมาได้อย่างไร?
Ten years WEEE & RoHS: How did Thai Industry Survive?

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ทาวเวอร์ A


จากปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่ทรุดโทรมลง ส่งผลให้คู่ค้าทั่วโลกออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมสารอันตรายในสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ RoHS/REACH ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตไทยตระหนักและได้ร่วมกันปรับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการตลอดสายโซ่อุปทาน จนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้ แต่ก็ต้องแลกด้วยต้นทุนวัตถุดิบและการจัดการที่สูงกว่าสินค้าแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การร่วมกันพัฒนา Thai Green Supply Chain เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ผลิตในสายโซ่การผลิตไทยสามารถผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

icon_pdf

สรุปประเด็นจากการสัมมนา

icon_pdf

Presentation คุณขัติยา ไกรกาญจน์

icon_pdf

Presentation คุณจารึก เฮงรัศมี

icon_pdf

Presentation คุณดวงสุดา อริยวงศ์วิวัฒน์

icon_pdf

Presentation คุณนุจรินทร์ รามัญกุล

กำหนดการ

09:00 – 10:30 น. บทเรียนประเทศไทย
– จุดกำเนิด ThaiRoHS
โดย คุณจารึก เฮงรัศมี
ที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไทย
(วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม)
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 11:30 น. ก้าวข้าม RoHS/ELV และ REACH ประสบการณ์ผู้ผลิตไทย
โดย คุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
คุณดวงสุดา อริยวงศ์วิวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นเลิศและบริหารคุณภาพองค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
11:30 – 12:00 น. สรุปบทเรียน 10 WEEE กับ RoHS อุตสาหกรรมไทย รอดมาได้อย่างไร
โดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13:00 – 14:30 น. ก้าวต่อไป: Thai Green Supply Chain
– Green Supply Chain: ทำไมไทยต้องร่วมกันพัฒนา
– Update กฎระเบียบและตลาดสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
โดย ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล
รก. ผอ. หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 15:30 น. แนะนำโครงการพัฒนา Thai Green Supply Chain
โดย ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล
รก. ผอ. หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
15:30 – 16:00 น. ตอบข้อซักถามและปิดการสัมมนา

icon_pdf กำหนดการ

NAC_weee_PR