การเสวนาเรื่อง บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

การเสวนาเรื่อง
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
“Sirindhorn Science Home: From Royal Gracious Kindness to Young Scientists Opportunities”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


ในปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้ง “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ต่อมา สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home) เป็นชื่อของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร โดยเสด็จฯ เปิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2552

จากการเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมากกว่า 80,000 คน ทั้งเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และเยาวชนนานาชาติ

icon_pdf

สรุปประเด็นจากการสัมมนา

youtube-icon-21วีดีโอแนะนำบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

กำหนดการ
14.00 น.-16.30 น.    บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
โดย     รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
หัวหน้าห้องปฎิบัติการชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เยาวชนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 4

icon_pdf กำหนดการ

Poster-SSH