การเสวนาเรื่อง ประเทศไทยได้อะไรจาก “งานวิจัย”

การเสวนาเรื่อง
ประเทศไทยได้อะไรจาก “งานวิจัย”
How Can Thailand Benefit From Research and Development?

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


งานวิจัยและพัฒนา นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการนำผลงานวิจัยอะไรบ้างที่นำไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณและบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศไทย ปัจจุบันเราลงทุนมากน้อยแค่ไหน มีปริมาณเพียงพอหรือเหมาะสมหรือไม่กับการพัฒนาประเทศในอนาคต ทิศทางงานวิจัยของไทยควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด

เวทีสัมมนาหัวข้อ ประเทศไทยได้อะไรจาก “งานวิจัย” นี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองที่มีต่องานวิจัยดังกล่าวอย่างรอบด้าน จากมุมมองทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

icon_pdf

สรุปประเด็นจากการสัมมนา

icon_pdf

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

icon_pdf

ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

icon_pdf

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว

youtube-icon-21

Clip Video จากรายการ Ted Talk ของคุณ Richard Turere (ประกอบช่วงการบรรยาย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

กำหนดการ

10.00 – 12.30 น. เสวนา ประเทศไทยได้อะไรจาก “งานวิจัย”

โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สวทช.
ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

icon_pdf กำหนดการ