การเสวนาเรื่อง แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า

การเสวนาเรื่อง
แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า
Megatrends and Thailand Challenges: Role of Science and Technology in the Next Decade

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


การกำหนดเทคโนโลยียุทธศาสตร์ของประเทศด้วยวิธีการการคาดการณ์อนาคต จำเป็นต้องอาศัยการบ่งชี้แนวโน้มโลก เพื่อเป็นเหตุผลพื้นฐานและกรอบแนวคิดในการพิจารณาความต้องการทางเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต การเสวนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่เพื่อให้เห็นแนวโน้มโลก (Megatrends) และแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trends) ที่กำลังจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก รวมถึงคนไทยอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือการเมือง โดยที่แนวโน้มต่างๆ ที่จะกล่าวถึงนี้ อาจจะนำไปสู่ความเป็นปกติใหม่ (New Normal) ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในสังคมไทยในสิบปีข้างหน้านอกจากนี้ได้จัดเวทีอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ในการปรับตัวของการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าวได้ จากโอกาสหรือจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่

icon_pdf

สรุปประเด็นจากการสัมมนา

icon_pdf

Presentation ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

 

010-01

กำหนดการ

13.30 – 14.30 น. แนวโน้มโลก เทคโนโลยีเทรนด์ และความท้าทายต่อประเทศไทย
– แนวโน้มโลก (Megatrends)
– ความท้าทายของประเทศไทย (Thailand Challenges)
– แนวโน้มเทคโนโลยีโลก (Technology Trends)
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ สวทช.
14.30 – 14.45 น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความเห็น (พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย)
14.45 – 16.30 น. อภิปรายบทบาทของ สวทช. ต่อการพัฒนา วทน. เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน ทศวรรษหน้า
– ผลกระทบจากแนวโน้มเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ที่มีต่อประเทศ ทั้ง 3 ด้าน ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน
– การพิจารณาโอกาสจากแนวโน้มโลก และการมองหาจุดแข็งของประเทศไทยต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา วทน. ของประเทศในทศวรรษหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
– บทบาทของ สวทช. เพื่อตอบสนองความท้าทายของประเทศในทศวรรษหน้า

โดย
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร

icon_pdf กำหนดการ

31-mar-af_CC_auditorium_megatrends-Poster