การสัมมนาเรื่อง แผนอนุรักษ์พลังงานและแนวโน้มพลังงานไทยในอนาคต

การสัมมนาเรื่อง
แผนอนุรักษ์พลังงานและแนวโน้มพลังงานไทยในอนาคต
Energy Efficiency Plan (EEP) and Energy Outlook

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม CC-404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


จากการที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในประเทศ เพื่อลดดัชนีความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity, EI) ให้มีการใช้พลังงานที่ลดลงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในปีที่แล้วได้มีการปรับแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan) หรือ EEP: 2015-2036 ซึ่งจะมีการนำเสนอรายละเอียด โดยเฉพาะมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ตลอดจนนำเสนอภาพฉายแนวโน้มพลังงานไทยในอนาคต และงานวิจัยของ สวทช. ที่มีส่วนสนับสนุนแผนอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

icon_pdf

สรุปประเด็นจากการสัมมนา

icon_pdf

Presentation ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย

icon_pdf

Presentation ดร.ปพนธนัย นันทชัชวาลย์กุล

icon_pdf

Presentation ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

icon_pdf

Presentation รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ

กำหนดการ
13:30 – 13:35 น. แนะนำหัวข้อการสัมมนาและวิทยากร
โดย ดร. นุวงศ์ ชลคุป
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

13:35 – 13:40 น. กล่าวเปิดงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
ประธานกรรมการบริหารคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช. และ
ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

13:40 – 14:20 น. แนวโน้มดุลย์พลังงานไทยในอนาคต
โดย ดร. อาทิตย์ ทิพย์พิชัย
นักวิจัยไทยประจำ Asia Pacific Energy Research Centre (APERC)

14:20 – 14:40 น. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพารใช้พลังงานในภาคขนส่ง
โดย ผู้แทนจาก GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ประจำประเทศไทย

14:40 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 15:30 น. แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP: 2015-2036)
โดย ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อานวยการ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

15:30 – 16:00 น. งานวิจัยของ สวทช ที่สนับสนุนแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP: 2015-2036)
โดย รศ.ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช.

16:00 – 16:30 น. ถาม-ตอบ

icon_pdf กำหนดการ