การสัมมนาเรื่อง มา “อินยกกำลังสี่” กับนวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุกัน

การสัมมนาเรื่อง
มา “อินยกกำลังสี่” กับนวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุกัน
Be “In4” with Innovation of Health Foods and Foods for Elderly

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 – 16:00 น.
Business Center อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ทาวเวอร์ D


ผู้บริโภคในปัจจุบันมองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและช่วยให้มีสุขภาพดีที่ยั่งยืน (Heath & Wellness) เพื่อให้ดำเนินชีวิตในทุกช่วงวัยได้อย่างมีความสุข สดใส โดยเฉพาะช่วงสูงวัย อุตสาหกรรมอาหารจึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่อร่อยดีและมีประโยชน์ และตอบสนองความต้องการดังที่ได้กล่าวมาของผู้บริโภค การสัมมนาในหัวข้อนี้ เอ็มเทค สวทช. และพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำของไทย ได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาเพื่อส่งต่อข้อมูลเชิงนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็ก ผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจการบริการอาหาร ตลอดจนพนักงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาในเรื่องของการปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสและประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยการออกแบบและควบคุมโครงสร้างภายในอาหาร เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเติมแต่งสังเคราะห์ และการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

icon_pdf

Presentation ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

icon_pdf

Presentation ดร. นิสภา ศีตะปันย์

icon_pdf

Presentation ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ

กำหนดการ

09:00 – 10:00 น. Be Innovative: Food Structuring: modern product designs and innovations
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากยุโรป (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
10:00 – 11:00 น. Be Insight: นวัตกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อผู้สูงอายุ
(Innovative Products and Nutrition for the Elderly)

โดย ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
11:00 – 11:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11:15 – 11:45 น. Be Informed: เรื่องเล่าจากการตามล่าหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม: อาหารเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
โดย ดร. นิสภา ศีตะปันย์ และ ดร. สายทิพย์ โสรัตน์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
11:45 – 12:30 น. Be Inspired: วิทยาศาสตร์กับการทำอาหาร
(การสาธิตการทำอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพ)

โดย เชฟมด และทีม
(เชฟพิทยะรัฐ เสนาแพทย์ภากร จาก The Kitchen by Chef Mod)
12:30 – 13:30 น. ชิมและชมสาธิตการเตรียมอาหารว่างเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ Betagro Low Fat โดย เชฟจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร ที่ Food Truck หน้าห้องสัมมนา
13.30 – 16:00 น.* ร่วมกิจกรรม OpenHouse 2016 เวลา 13.30 – 16:00 น. (Food-3) ซึ่งมีการเยี่ยมชมบูธของ food rheology team ของเอ็มเทค อาคาร ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ สวทช.

*ผู้ร่วมสัมมนาต้องลงทะเบียนกิจกรรมนี้ล่วงหน้าด้วย*

icon_pdf กำหนดการ

NAC_food_PR