• BIOpro

  ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

  ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพนี้ ใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากภาคการเกษตรของไทยมาใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการผลิต

  More...
 • i-Sensor

  เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและเเสดงแผนที่อัตโนมัติ

  i-Sensor พัฒนาขึ้นจากไอออนเซนซิทีฟฟีลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ หรือ อีสเฟต หรือ ไอเอสเฟต ซึ่งสามารถสร้างด้วยฟิล์มที่สามารถตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจงได้

  More...
 • ENZbleach

  เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ

  ปัจจุบันเอนไซม์ทางการค้าที่พัฒนาขึ้นมีข้อจำกัด เนื่องจากมีคุณสมบัติในการทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะที่มีค่าพีเอชเป็นกรดอ่อน กลาง หรือด่างอ่อน

  More...
 • Zero-Watt Standby

  ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน

  ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน (zero-watt standby) นี้ สามารถหยุดการสูญเสียพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เมื่อผู้ใช้งานสั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งเปรียบเสมือนการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า

  More...
 • iGUARD nano

  แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชั่น

  แผ่นกรองอากาศสำหรับใช้กับเครื่องกรองอากาศที่มีหลอดไฟหรือหลอดไฟยูวี (iGUARD nano multi) ช่วยในการ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา กำจัดแก๊ส/ไอระเหยสารเคมี และกำจัดกลิ่น

  More...
 • Gene Diagnosis Business

  การตรวจสุขภาพระดับยีนสำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ

  การตรวจสุขภาพระดับยีนนั้น ใช้เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยยีนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนั้นๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคมะเร็ง

  More...
 • Tele-Medicine for Patients with Gastrointestinal / Digestive Disease Problems

  เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์(Tele-Medicine) เพื่อใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบทางเดินอาหาร ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นใน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการใกล้เคียงกับโรค ลำไส้อักเสบ..

  More...
 
 
ด่วน! รับลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพียง 400 ท่านแรกเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

ด้วย สวทช. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีต่าง ๆ และถ่ายทอดให้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตามพันธกิจหลักขององค์กร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และนำไป ต่อยอดธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลกสวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงได้วางแผนที่จะจัดงาน NSTDA Investors' Day ขึ้น โดยให้เป็นกิจกรรมประจำปี เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ “ผลงานเด่น” เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึง หรือเลือกซื้อ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา งาน NSTDA Investors’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ถือได้ว่าความประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนและ ผู้ประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน จากกว่า 190 บริษัท ซึ่งมีนักลงทุนที่สนใจผลงานเด่นและขอเจรจาธุรกิจจำนวน 33 ราย และมีผู้สนใจขอเจรจาผลงาน ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกจำนวน 18 รายสำหรับงาน NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2554 นี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมี Theme ของงานคือ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Technology โดยการจัดงานดังกล่าว ทาง สวทช. มีความประสงค์จะเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานของงานฯ และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งงาน ในปีนี้จะเชิญหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมแสดงผลงานด้วย เพื่อให้งาน NSTDA Investors’ Day เป็นเสมือน platform ของหน่วยงานในกระทรวงวิทย์ฯ ที่ใช้สำหรับ นำเสนอผลงานวิจัยและเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อนักลงทุน นักอุตสาหกรรม (Investment Pitching Session) รวมทั้งเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่สนใจ (One on One Matching) เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงในเชิงพาณิชย์อีกด้วย นอกจากนี้งานดังกล่าวยังประกอบด้วย ส่วน ของการจัดสัมมนาวิชาการ ส่วนแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีต่าง ๆ จากทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ