i4.0 CheckUp

i4.0 CheckUp

Online & Interactive Self-assessment

Thailand i4.0 CheckUp” การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรแบบออนไลน์ด้วยตนเอง (Online Self-assessment) เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างง่ายดายเพียงตอบคำถามใน 6 มิติเบื้องต้นในระบบ Self-assessment ซึ่งออกแบบมาให้อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล ให้คำอธิบายคำถาม แก้ไข บันทึก และปรับปรุงข้อมูล พร้อมทั้งมีระบบความปลอดภัยเพื่อรักษาความลับของข้อมูลผู้ประกอบการ

สิ่งที่ผู้ประเมิน Self-Assessment จะได้รับ ได้แก่

  • ผลการประเมินเบื้องต้น โดยแยกออกเป็น 6 มิติ และ 17 มิติย่อย โดยแสดงผลในรูปแบบกราฟ และระดับคะแนนเฉลี่ย โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
  • ผู้ประกอบการสามารถทราบคะแนนเบื้องต้นของตน เพื่อวางแผนการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน
  • ข้อเสนอแนะและบริการต่างๆ ที่พร้อมสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0

ผู้ประกอบการสามารถประเมินความพร้อมขององค์กรตนเองได้แล้ววันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การยกระดับองค์กรสู่ 4.0 ได้ทีนทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม
        – คู่มือการใช้งานระบบ Self-Assessment
        – VDO แนะนำการกรอกข้อมูล
        – คำแนะนำการเตรียมข้อมูล (Info graphic)