i4.0 Consulting

i4.0 Consulting

Roadmapping & Solutioning

บริการให้คำปรึกษา ข้อเสนอ และคำแนะนำด้านการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พร้อมสนับสนุนการยกระดับองค์กร สู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริการที่ปรึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ การออกแบบระบบ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

Industry 4.0 Platform ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ให้บริการที่ปรึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ การออกแบบระบบ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อาทิ  

 1. Internet of Things (IoT)
 2. Industrial IoT
 3. Lean Manufacturing
 4. Edge & Cloud Computing
 5. IoT Security & Privacy
 6. Robotics
 7. Digital Controls
 8. Machine Vision
 9. Augmented/Virtual Reality
 1. AI & Machine Learning
 2. Energy Management
 3. Sensors and Signal Conditioning
 4. Electric Motor and Drive Design
 5. Power Electronics
 6. Energy Storage System
 7. Low-Power Embedded System
 8. Wireless Sensor Network

บริการให้คำปรึกษาแหล่งทุน สินเชื่อ และสิทธิประโยชน์ เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ 4.0

ความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการลงทุนเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 ได้สูงขึ้น ในทางกลับกันแหล่งเงินทุน สินเชื่อ และสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันทั้งจากภาครัฐซึ่งเกิดขึ้นตามนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสินเชื่อทั้งจากธนาคารภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยความเข้าใจในการติดตาม อัพเดทสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ SMC มีความตระหนักเป็นอย่างดีว่าหากสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการเข้าถึงและใช้แหล่งเงินทุน สินเชื่อ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการกิจการได้อย่างคล่องตัวสูงขึ้น ประกอบกับจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

บริการให้คำปรึกษาการยื่นขอรับการส่งเสริม BOI เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ 4.0

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เห็นชอบให้มีการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่ Industry 4.0 เพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและการให้บริการระบบอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายระยะเวลามาตรการเพื่อสนับสนุน SMEs เร่งสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้ต้องมีการจัดทำแผนการลงทุนภาพรวมและการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 SMC ได้เห็นถึงความจำต่อการเป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถยืนข้อเสนอโครงการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลตามที่คาดหวังจึงมีบริการในการช่วยเป็นที่ปรึกษาทั้งเชิงการวางแผนด้านเทคนิคและความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ รวมถึงช่วยยืนขอรับการส่งเสริม BOI ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่ Industry 4.0

 

 

สมัครเข้าร่วมโปรแกรม

Manufacturing Digital Transformation

*** โปรแกรม 120 ชั่วโมง ครบทุกขั้นตอนในการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 ***

สิทธิประโยขน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ…

♦  แผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตที่ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
♦  มีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการจัดทำแผนการลงทุนและพัฒนาสายการผลิต
♦  โรงงานของท่านจะมี “พนักงานผู้เชี่ยวชาญ” เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
♦  ฟรี! ประเมิน Thailand i4 Index มูลค่า (85,000 บาท) เพื่อทราบดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรมของท่าน
♦  ฟรี! สมาชิกศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ฟรีปีแรก (มูลค่า 10,000 บาท) และส่วนลด 10%
     สำหรับหลักสูตร
ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาอื่น ๆ
♦  ระยะเวลาโครงการ 20 วัน (ไม่ต่อเนื่อง)