สร้างความเข้าใจ เห็นภาพรวมการดำเนินงานองค์กร และระดับความพร้อมในการก้าวสู่ยุค 4.0
ส่งเสริมองค์กรให้มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีกลยุทธ์
รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
พัฒนาทักษะอนาคตที่จำเป็นต่อการยกระดับองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ
Previous slide
Next slide

ก้าวแรกสู่การยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการประเมินระดับความพร้อมขององค์กรแบบออนไลน์ (Online & Interactive Self-Assessment) พร้อมก้าวสู่การผลิตยุคดิจิทัลเด้วยตนเอง

การประเมินระดับความพร้อมองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาแนวทางในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามลำดับที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง

ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์ที่พร้อมสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขาตามความจำเป็นขององค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ ยกระดับความสามารถ เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ