ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยภารกิจหลักมุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัย และบริษัทต่างๆ ในการนำผลงานการค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบครบวงจร ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

 

 

TEI เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มีภารกิจหลักคือมุ่งสนับสนุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง สำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้า ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำโครงการเหล่านั้น เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากขึ้นต่อไป 

บริการต่างๆ ของ TEI

  • รับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • บริการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช. เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI