29 มีนาคม 2566

กิจกรรม “เรียนรู้การปลูกพืชจิ๋วไมโครกรีนและควบคุมด้วยเซนเซอร์”

วิทยากร

กิจกรรม “เรียนรู้การปลูกพืชจิ๋วไมโครกรีนและควบคุมด้วยเซนเซอร์”

รู้จักกับพืชไมโครกรีน…ผักจิ๋วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และการเรียนรู้การจัดการน้ำผ่านเซนเซอร์รดน้ำต้นไม้อย่างง่าย ซึ่งนักเรียนจะได้คิดวิเคราะห์ สืบเสาะหาความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เข้าใจการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชซึ่งเป็นหัวใจของการเจริญเติบโตของพืช เรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แสง และความชื้น เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างง่ายที่นำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ลงมือประกอบเซนเซอร์รดน้ำต้นไม้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมนักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพียงพอและตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกษตรสมัยใหม่

กำหนดการสัมมนา

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 14.00 น. รู้จักไมโครกรีน…พืชจิ๋วมากคุณค่า
14.00 – 15.15 น. สนุกกับเซนเซอร์รดน้ำต้นไม้อย่างง่าย เพื่อส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก
15.15 – 15.30 น. สรุปกิจกรรม

 

เกี่ยวกับวิทยากร
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ