Food for the Future

เทคโนโลยีที่ช่วยปรับอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และทำให้อาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติอร่อย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค

29 มีนาคม 2566

A2
 • เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด CreativeX

 • System excellent

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

A3
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
 • บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
A4
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนายามาโมริ
 • บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

30 มีนาคม 2566

B3
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนายามาโมริ
 • เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม
B4
 • System excellent

 • ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ

 • ทีมวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโน

31 มีนาคม 2566

C3
 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนายามาโมริ
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม
C4
 • ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์อาหาร

 • บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

A2

เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด CreativeX

SMS Group เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูปที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก และเป็นผู้ริเริ่มนำแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าสำคัญทางการเกษตรมาดัดแปรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันสำปะหลัง และเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ สิ่งทอ กาว อาคาร และสิ่งก่อสร้างในส่วนงานฉาบปูนและยิบซัม รวมถึงไบโอพลาสติก ด้วยความแข็งแกร่งในด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา SMS Group พร้อมนำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกระดับอุตสาหกรรม ทั้งรายใหญ่ รายย่อย SMEs และ Startups ผ่านช่องทาง CreativeX

System excellent

บริษัทได้รับการรองรับเป็นบริษัทที่ปรึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงการคลัง ดำเนินงานโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมให้คำแนะนำด้านการออกแบบวิศวกรรม เครื่องจักร และการวางผังโรงงาน และพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆให้ลูกค้าให้สามารถส่งออกได้

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)

ศูนย์กลางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบให้กับหน่วยงานภายใน สวทช. ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (SME) พัฒนาและสนับสนุนงานบริการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025, ISO9001 และ TIS18001) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ขององค์กรและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีเครื่องมือและเทคนิคเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ เช่น Chromatography, X-Ray, Microscopy Lab, Mass Spectrometry, Biological

A3

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก

เทคโนโลยีพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก ดําเนินกิจกรรมการวิจัยพัฒนา และการให้บริการด้านเทคนิค โดยอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์วิเคราะห์ สมบัติพื้นฐานของวัสดุ เพื่อสร้างฐานความรู้ และทักษะด้านการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ขีดความสามารถและกิจกรรมของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติกครอบคลุมตั้งแต่พลาสติกผสมและคอมพาวด์ การขึ้นรูปพลาสติก ได้แก่ Blow molding, Injection Molding, Extrusion molding, Thermoforming, Casting, 3D printing, Compression Molding, Biaxial Stretching, Machine Direction Orientation

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • ActivePAK บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้สด
 • Lidding Film ฟิล์มปิดหน้าถาดสำหรับเนื้อสัตว์และอาหารพร้อมทาน
 • Bio-Lidding Film ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

Kewpie Innovation Center ภายใต้บริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัด น้ำส้มสายชู และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มอื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซอส ซุป สเปรด และผักตัดแต่ง โดยบริษัทได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม คิวพี (ประเทศไทย) ขึ้นเพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด Open Link Innovation Space by AJINOMOTO

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บุกเบิกการใช้กรดอะมิโนผ่านนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์ สร้างกระบวนการและเทคโนโลยีชั้นสูง การประยุกต์ใช้และผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพแก่ผู้บริโภคไปทั่วโลก ทั้งเครื่องปรุงรส น้ำซุป อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อะมิโนเพื่อสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทางการเกษตรอีกมากมาย

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้ใช้พื้นที่สำนักงานในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็น Open Link Innovation Space ในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย บริษัทคู่ค้า และสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

A4

ศูนย์วิจัยและพัฒนายามาโมริ (Yamamori R&D Center) บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม Yamamori Group ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Retort pouch food, Soy sauce, Seasoning sauce โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ของกลุ่มบริษัทยามาโมริเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดไทยและอาเซียน ตั้งแต่การพัฒนาสูตรไปจนถึงการทดสอบระดับโรงงานต้นแบบ พัฒนากระบวนการผลิตสำหรับสินค้าปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ

บริการให้คำปรึกษาและวิจัย

 • บริการให้คำปรึกษาและวิจัยสำหรับกลุ่มบริษัทและคู่ธุรกิจ
 • ร่วมวิจัยกับหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจตรงกัน

ประโยชน์/การนำเทคโนโลยีไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม: เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการจนได้คุณภาพตามที่ต้องการ ก่อนนำไปผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ TÜV NORD Group German เพื่อให้บริการทางด้าน Testing, Inspection, Certification และ Training โดยบริการวิเคราะห์ของบริษัทประกอบด้วย

 • Microbiology Analyses,
 • Chemistry Analysis,
 • Nutritional Labeling,
 • Shelf-Life Studies
 • Sensory Evaluations
 • Swab Test and Environmental Testing

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในการบริการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจรโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

B3

ศูนย์วิจัยและพัฒนายามาโมริ (Yamamori R&D Center) บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม Yamamori Group ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Retort pouch food, Soy sauce, Seasoning sauce โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ของกลุ่มบริษัทยามาโมริเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดไทยและอาเซียน ตั้งแต่การพัฒนาสูตรไปจนถึงการทดสอบระดับโรงงานต้นแบบ พัฒนากระบวนการผลิตสำหรับสินค้าปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ

บริการให้คำปรึกษาและวิจัย

 • บริการให้คำปรึกษาและวิจัยสำหรับกลุ่มบริษัทและคู่ธุรกิจ
 • ร่วมวิจัยกับหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจตรงกัน

ประโยชน์/การนำเทคโนโลยีไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม: เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการจนได้คุณภาพตามที่ต้องการ ก่อนนำไปผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในการบริการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจรโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม (โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค)

เป็นสถานที่ผลิตอาหารในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่

 • เปิดให้บริการการวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ ทั้งการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล Codex GHPs และ HACCP ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมหรือ GILSP ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการหมักจุลินทรีย์และกระบวนการปลายน้ำ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับทดลองตลาดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมโดยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะช่วยเพิ่มความพร้อมของเทคโนโลยีช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการลงทุนเครื่องมือมูลค่าสูง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

B4

System excellent

บริษัทได้รับการรองรับเป็นบริษัทที่ปรึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงการคลัง ดำเนินงานโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 20 ปี พร้อมให้คำแนะนำการออกแบบวิศวกรรม เครื่องจักร การวางผังโรงงาน และพร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ ให้ลูกค้าสามารถส่งออกได้

ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ (บริการทดสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) NSB

ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย นาโนเทค สวทช.

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโน (บริการทดสอบคุณภาพอาหาร เช่น การหาองค์ประกอบ วิเคราะห์สารปนเปื้อน) เช่น การหาองค์ประกอบ วิเคราะห์สารปนเปื้อน) NCH

Nano-characterization Team (NCH)

Nano-characterization team’s research focuses compose of 3 scopes ranging from synthesis of standard reference materials and other characterizing materials, development of efficient characterization techniques, to development of standard protocols for characterization. We aim to improve characterization techniques in both technical and standard schemes. The project on development of nanoparticles as Thai reference materials (TRM) has been conducted. These particles are used for calibrating size-measuring instruments according to the ISO standard and currently imported from oversea, so the TRM would cut the operation cost for the users. We also provide a service for analyzing problems during manufacturing processes for private companies. Moreover, the industrial standards are being developed for products from research projects, for examples, industrial standard for encapsulated herb extracts and industrial standard for batteries.

Current research projects

 1. Development of Thai reference materials (TRM) for calibration of particle-size measuring instruments
 2. Research and development of gold and silver nanoparticles used as standard reference materials applied for instrument calibration and nano-sensors
 3. Weathering condition study of color fastness determination in anodized aluminum.

C3

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)

ศูนย์กลางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบให้กับหน่วยงานภายใน สวทช. ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (SME) พัฒนาและสนับสนุนงานบริการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025, ISO9001 และ TIS18001) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ขององค์กรและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีเครื่องมือและเทคนิคเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ เช่น Chromatography, X-Ray, Microscopy Lab, Mass Spectrometry, Biological

ศูนย์วิจัยและพัฒนายามาโมริ (Yamamori R&D Center) บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม Yamamori Group ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Retort pouch food, Soy sauce, Seasoning sauce โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ของกลุ่มบริษัทยามาโมริเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดไทยและอาเซียน ตั้งแต่การพัฒนาสูตรไปจนถึงการทดสอบระดับโรงงานต้นแบบ พัฒนากระบวนการผลิตสำหรับสินค้าปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ

บริการให้คำปรึกษาและวิจัย

 • บริการให้คำปรึกษาและวิจัยสำหรับกลุ่มบริษัทและคู่ธุรกิจ
 • ร่วมวิจัยกับหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจตรงกัน

ประโยชน์/การนำเทคโนโลยีไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม: เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการจนได้คุณภาพตามที่ต้องการ ก่อนนำไปผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม (โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค)

เป็นสถานที่ผลิตอาหารในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่

 • เปิดให้บริการการวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ ทั้งการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล Codex GHPs และ HACCP ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมหรือ GILSP ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการหมักจุลินทรีย์และกระบวนการปลายน้ำ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับทดลองตลาดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมโดยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะช่วยเพิ่มความพร้อมของเทคโนโลยีช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการลงทุนเครื่องมือมูลค่าสูง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

C4

ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์อาหาร

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ:

 • พัฒนาสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
 • พัฒนาและปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร และ ตัวปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสอาหาร โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ได้แก่ สมบัติรีโอโลยีที่เกี่ยวข้องกับการไหลและการเสียรูป สมบัติวิสโคอิลาสติก (ความหยุ่นหนืด) และสมบัติไตรโบโลยี (การไหลลื่น)
 • ทดสอบชีวพร้อมใช้ (Bioavailability) และการนำไปใช้ทางชีวภาพ (Bioaccessibility) ของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่หรือสารอาหาร เมื่อผ่านกระบวนการบดเคี้ยวกลืนอาหารในช่องปาก การย่อย และการขับถ่าย โดยใช้ระบบจำลอง

ลักษณะการให้บริการ:

 • บริการวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษา ด้านวัสดุและวัสดุอาหาร
 • บริการการทดลองแปรรูปวัตถุดิบอาหารและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์สกรูคู่
 • บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัสดุอาหาร

ประโยชน์/การนำเทคโนโลยีไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม:

ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมบัติรีโอโลยี สมบัติเชิงกล และกระบวนการแปรรูปวัสดุ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ อย่างไรก็ตาม การนำศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการผลิต จำเป็นต้องใช้เข้าใจความรู้พื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้าง กระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงที่ห้องปฏิบัติการฯ ให้ความสำคัญ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึก รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการขยายกำลังการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี:

สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่

  • เพคติน สารปรับความหนืดและสารก่อเจลจากเปลือกส้มโอ

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

  • Ve-chick เนื้อไก่จากโปรตีนพืช

ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะบุคคล

  • ขนมปัง ครัวซอง และเส้นบะหมี่ปราศจากกลูเตนที่ผลิตจากฟลาวมันสำปะหลัง หรือฟลาวข้าวเจ้า
  • อาหารให้พลังงานสูงแบบแท่ง และอาหารให้พลังงานเร็วแบบเจลสำหรับพกพา
  • หมูที่มีความนุ่มระดับ 2 และ 3 ตามมาตรฐาน Universal Design Food ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเมนูอาหารผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวการณ์เคี้ยวและการกลืนลำบาก

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ TÜV NORD Group Germanเพื่อให้บริการทางด้าน Testing, Inspection, Certification และTraining โดยบริการวิเคราะห์ของบริษัทประกอบด้วย;

 • Microbiology Analyses,
 • Chemistry Analysis,
 • Nutritional Labeling,
 • Shelf-Life Studies
 • Sensory Evaluations

Swab Test and Environmental Testing.

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการบริการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม