ผลิตภัณฑ์แป้งพรีมิกซ์ขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง

(V-ปัง, Gluten-free bread Premix from Cassava flour)
ผู้วิจัย

ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส และคณะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันมีผู้ป่วยแพ้กลูเตนประมาณร้อยละ 1 ของประชากรโลก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคทั่วไปหันมาสนใจผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเตน ทําให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนมีความต้องการจากตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทีมวิจัยใช้ความเชี่ยวชาญด้านรีโอโลยี (Rheology) และสมบัติวิสโคอิลาสติก (Viscoelasticity) มาประยุกต์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตนที่ใช้ฟลาวข้าวทดแทนฟลาวสาลีที่มีกลูเตน และวิจัยต่อยอดร่วมกับหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลัง และแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เพื่อนำฟลาวมันสําปะหลังมาพัฒนาเป็นแป้งพรีมิกซ์ขนมปังปราศจากกลูเตน เมื่อใช้แป้งพรีมิกซ์สูตรผสมดังกล่าวทำแป้งโดจะให้คุณภาพของขนมปังนี้ให้คล้ายคลึงกับขนมปังจากฟลาวสาลี

คุณสมบัติ และจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • สูตรผลิตภัณฑ์แป้งพรีมิกซ์ (Premix) มีส่วนประกอบฟลาวมันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจที่หาได้ง่ายภายในประเทศ
  • สามารถทำขนมปังปราศจากกลูเตนที่มีปริมาตรจําเพาะสูง มีเนื้อสัมผัสที่คล้ายคลึงกับขนมปังจากฟลาวสาลี
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีฟลาวมันสำปะหลัง หรือผู้ผลิตขนมปังสูตรปราศจากกลูเตน
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ความลับทางการค้า

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ/ ผู้ร่วมทดสอบตลาด ผู้ร่วมพัฒนาขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

ขนิษฐา สิริจามร
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.