โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

Design for Circular Economy

การดำเนินโครงการได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์) กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ การใช้งาน และการจัดการเมื่อสิ้นอายุการใช้งานหรือไม่ใช้แล้ว รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตต้นแบบที่ได้ออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ผลสำเร็จของการประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

เอ็มเทค ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พัฒนา ‘ ปิกนิก เทเบิล (Picnic Table)’ เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้สักอย่างคุ้มค่า ตัดขั้นตอนการใช้สารเคมีออกจากกระบวนการผลิต ไม่ทำแบบเข้าลิ่ม เข้าเดือยแบบเดิม ไม้ทุกชิ้นส่วนสามารถถอดออกและคืนกลับเป็นวัสดุตั้งต้นเพื่อออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดขยะในอนาคต

เอ็มเทค ร่วมกับ บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (SWT)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยหลัก Design for Recyclability การออกแบบเน้นที่การพิมพ์ถุงนมให้สามารถหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นฟิล์มบางคุณภาพสูงได้ โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี De-ink กับสายการผลิตจริงที่มีอยู่ในประเทศ และการพัฒนาสูตรหมึกพิมพ์ให้สามารถลอกออกได้ โดยไม่เพิ่มขั้นตอนของโรงงานรีไซเคิล

บริษัท บี เอช พลาสติก จำกัด

เป็นโรงงานรีไซเคิลขนาดย่อมในกลุ่มของที่มีประสบการณ์นานกว่า 30 ปี สามารถผลิตเป็นเม็ดคอมพาวด์จากพลาสติกรีไซเคิลตามความต้องการของลูกค้ าซึ่งเม็ดรีไซเคิลที่ผลิตได้มีสมบัติเทียบเคียงกับเม็ดพลาสติกที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนจากการรีไซเคิลเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนและสร้างมูลราคาเพิ่ม จึงมุ่งไปที่การพัฒนาคอมพาวด์พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงสำหรับใช้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงจากผลิตตภัณฑ์พลาสติกประเภทพีพี

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง1958) จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องสำเร็จรูปตรานกพิราบ โดยมีผักกาดดองเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก PCC ได้นำระบบควบคุมคุณภาพและเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาคนและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง