เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+)

ชื่อผลงานวิจัย

เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+)

ชื่อเจ้าของผลงาน

ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ และคณะวิจัยฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ (WISRD)
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)

ความคืบหน้าของงานวิจัย

อยู่ระหว่างการรอถ่ายทอดเทคโนโลยี

รูปแบบนำเสนอ

Onsite

ที่มาหรือความสำคัญของงานวิจัย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานจัดเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในหลายพื้นที่ ซึ่งเดิมการรับมือด้วยการใช้หน้ากาก N95 และการใช้เครื่องฟอกอากาศในอาคารที่มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไม่สามารถใช้งานกับห้องขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร เช่น ห้องประชุม ห้องทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แล้ว ในปัจจุบันยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคจากคนสู่คนได้โดยง่าย ซึ่งการฉายแสงยูวีซีและการใช้ประจุไฟฟ้า ก็เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งไม่เกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายกับผู้คนในบริเวณใกล้เคียง

ดังนั้น ทีมวิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาเครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ ที่สามารถใช้งานได้ในห้องขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักการทำงานของเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในการปล่อยประจุ และปรับวิธีการติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอน เพื่อช่วยลดโอโซนที่เกิดขึ้น ร่วมกับเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อโรคด้วยประจุไฟฟ้าและการฉายแสงยูวีซี นอกจากนั้น ยังมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และค่าความเข้มข้นของโอโซนในอากาศ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อศึกษาวิจัยการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
 2. เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการลดอัตราการเกิดโอโซน และการเพิ่มประสิทธิภาพ/อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ ของการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
 3. เพื่อวิจัยพัฒนาเครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ และมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ
จุดเด่นของงานวิจัย
 • สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
 • มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • เหมาะกับการใช้งานในห้องขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 150-200 ตารางเมตร
 • ใช้เทคโนโลยีตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบสองขั้นตอน ที่มีอัตราการเกิดโอโซนต่ำ เนื่องจากใช้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ในการปล่อยประจุ 
 • มีค่าความเข้มข้นของโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 10 ppb (ค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ คือ ไม่เกิน 100 ppb)
 • มีหลอดกำเนิดแสงยูวีซีภายใน สามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศ
 • สามารถทำความสะอาดชุดกรองอากาศได้ ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ 
 • สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • มีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ
กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรม อาคารสำนักงาน กลุ่มบริษัทเอกชน

ติดต่อสอบถาม

ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์