PigXY-AMP ชุดตรวจเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

ที่มา

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง โดยหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค อีกทั้งเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง และสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร และซาลามีได้ ASF เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100%  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคออกจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร การใช้ชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพในระดับที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ASF ได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ชุดตรวจ PigXY-AMP พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการของเทคนิคแลมป์ผนวกกับการอ่านผลโดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของสาร Xylenol orange ภายในปฏิกิริยาแลมป์ในขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความไว และความจำเพาะสูง การนำมาใช้ตรวจลูกสุกร แม่พันธุ์ และผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นการช่วยควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง โดยหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค อีกทั้งเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง และสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร และซาลามีได้ ASF เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100%  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคออกจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร การใช้ชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพในระดับที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ASF ได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ชุดตรวจ PigXY-AMP พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการของเทคนิคแลมป์ผนวกกับการอ่านผลโดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของสาร Xylenol orange ภายในปฏิกิริยาแลมป์ในขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความไว และความจำเพาะสูง การนำมาใช้ตรวจลูกสุกร แม่พันธุ์ และผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นการช่วยควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

จุดเด่นเทคโนโลยี 

PigXY-AMP” เป็นชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; AFS) ด้วยเทคนิคแลมป์แบบพร้อมใช้ ผนวกกับการอ่านผลด้วยตาเปล่าจากการเปลี่ยนสีของ xylenol orange (LAMP-XO) จุดเด่นของผลงานนี้คือ ทีมวิจัยได้พัฒนาสูตรน้ำยาแลมป์ที่มีการใช้ชุดไพรเมอร์แลมป์ 2 ชุด (Duplex LAMP) ผสมอยู่ในหลอดปฏิกิริยาแลมป์หลอดเดียวกัน เพื่อให้สามารถตรวจจับกับยีนที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัส (p72 capsid protein)ของไวรัสได้ถึง 16 ตำแหน่ง ทำให้ชุดตรวจนี้มีความไวสูงขึ้นจนเทียบเท่ากับเทคนิค real-time PCR และสามารถใช้ทดสอบได้กับตัวอย่างที่สกัดแบบหยาบ จากการใช้ตัวอย่างเลือดที่เก็บด้วยไม้พันสำลีแบบแห้งหมาด (blood swab) โดยใช้วิธีเตรียมตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นใหม่แบบง่ายและรวดเร็ว

กลุ่มอุตสาหกรรม (โปรดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม)
  • เกษตร/ประมง
ความร่วมมือที่เสาะหา
  • เสาะหานักลงทุน ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ ลูกค้าผู้ใช้งาน
สถานภาพของผลงานวิจัย (โปรดเลือกสถานภาพ)
  • ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
ติดต่อสอบถาม

คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)