โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

National S&T Infrastructure: NSTI
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ HPC ในการสร้างโมเดลแบบซับซ้อน
 • นักวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยในสาขาที่ต้องใช้ทรัยพากรการคำนวณเช่น AI, Computational Science, Material Science
 • บริษัทเอกชนที่มีความจำเป็นในการต้องทำ Simulation และ สร้างโมเดลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มา/แนะนำ หน่วยงาน

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช.  ThaiSC มุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์, งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

จุดเด่นของหน่วยงาน

ThaiSC เป็นศูนย์ HPC ภาครัฐที่เปิดให้บุคคลภายนอก เช่น บริษัทเอกชน สามารถเข้ามาใช้บริการได้ นอกจากนี้ ThaiSC ยังมีเครื่อง LANTA ซึ่งเป็นเครื่อง​ Supercomputer ที่มีประสิทธิภาพการคำนวณติดอันดับ 70 ของโลก และ อันดับ 1 ในอาเซียน

บริการของหน่วยทั้งหมด
 • บริการทรัพยากรด้าน HPC
 • บริการที่ปรึกษาในการเตรียมการจัดซื้อเครื่อง HPC ขนาดใหญ่สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน
 • บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับการวางเครื่อง HPC
บริการไฮไลท์
 • บริการทรัพยากรการคำนวณโดยเครื่อง TARA
 • โครงการ Open Beta Program (ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2566) เปิดให้เข้ามาทดสอบเครื่อง LANTA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตัวอย่างผลงานที่สำคัญ
 • โครงการความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)
 • ในการสร้างแบบจำลองมลพิษ PM 2.5 ในประเทศไทย
  Supercomputer ของ ThaiSC ช่วยประมวลผลที่มีขนาดใหญ่สามารถช่วยลดเวลาจาก 11.5 ชั่วโมง เหลือ 45 นาที ทำให้ทราบคุณภาพอากาศของพื้นที่ประเทศไทยได้รวดเร็ว พร้อมทำนายล่วงหน้าได้ 3 วันอย่างแม่นยำ สามารถแจ้งประชาชนให้ป้องกันตนเองจาก PM 2.5 ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ https://www.nstda.or.th/home/news_post/supercomputer/ 
 • ถอดรหัสเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ ‘Omicron’ รู้ผลอย่างรวดเร็วด้วย Supercomputer https://thaisc.io/hpc-tara-omicron/
ข้อมูล/เครื่องมือ PR ที่มีอยู่แล้ว

https://thaisc.io/ https://www.facebook.com/thaisupercomputer/
https://bit.ly/3Rmghi0

ติดต่อสอบถาม

ทีม ThaiSC, ห้อง INC2A 301
144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี